Çözüldü Yüzük Takmanın Hükmü

Konu, 'Tevhid' kısmında ABDULHAK tarafından paylaşıldı.

 1. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin

    
  YÜZÜK TAKMANIN HÜKMÜ


  [​IMG][​IMG]


  İbn Ömer (r.anhuma) şöyle der:
  Peygamber (s.a.v.) altın bir yüzük edindi. Sonra onu bıraktı. Bilâhere gümüşten bir yüzük edindi ve onun üzerine "Muhammedû'r Rasulullah" nakşettirdi ve "Benim bu yüzüğümün nakşı üzerine kimse nakış yapmasın" buyurdular.
  Onu taktığı vakit, taşını avucunun içine çevirirdi.
  Muaykib (r.anh)'den rivayet edilen hadise göre Eris kuyusuna düşen yüzük odur.

  (Muslim, Libâs, 55).

  Peygamber efendimiz, gümüş yüzüğü aynı zamanda mühür olarak kullanmıştır.

  Enes b. Mâlik şöyle der:
  Peygamber (s.a.v.), Kisra (Fars İmparatoru), Kayser (Rum İmparatoru) ve Necâşî (Habeşistan Kralı)'na, onları imana davet için mektup yazmak istedi.
  Kendisine, "Onlar mühürsüz mektup kabul etmezler" denilince gümüşten halka bir yüzük yaptırdı ve üzerine "Muhammedû'r Rasulullah" cümlesini nakşettirdi.
  (Muslim, Libâs, 58)

  "Hanefi fûkahası: "Mühür vurmaya ihtiyaçları olduğu için; Ulû'lemr ve kadı yüzük takınır. Başkası için efdal olan yüzük takınmayı (mühür bulundurmayı) terk etmektir. Çünkü ona (mühüre) ihtiyaç yoktur" (İbn-i Humam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 8, Sh: 96. Ayrıca Musannıf İbrahim Halebi-İzahlı Multeka El Ebhur Tercemesi-İst: 1976 C: 4, Sh: 150, İmam-ı Merginani-A.g.e., C:4, Sh: 82) hükmünde muttefiktir. Buradaki incelik; yüzüğün mühür olarak kullanılmasının, umerâya tahsis edilmesidir.

  Demir, taş ve heykel yapımında kullanılan tunçtan imal edilmiş yüzüklerin takılması haramdır.
  Hanefi mezhebine göre yüzük gümüş olursa erkek ve kadın için mübahtır. Tunç, demir gibi şeylerden olursa erkek için haramdır.

  Şafi'i mezhebine göre ise gümüş yüzük takmak sünnettir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) gümüş yüzük takardı.

  Enes'den rivayet edilmiştir:
  Peygamber (s.a.v.) Kisra, Kayser ve Necasi'ye birer mektup yazmak istedi. Peygamber'e (s.a.v.) "Bunlar mühürsüz mektup kabul etmezler denildi.
  Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) gümüş bir yüzük yaptırdı. Ve üzerindeki nakış "Allah'ın Rasulu Muhammed cümlesinden ibaretti.

  Rasûl-u Ekram (s.a.v.) parmağında tunçtan imal edilmiş yüzük bulunan kimseye hitaben: "Bana ne oluyor! Sende putların kokusunu buluyorum" demiştir.

  Burayde (radıyallahu anh) anlatıyor:
  Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)ın yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı.
  (Yüzüğü görünce):
  Niye bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum! buyurdu.
  Adam derhal onu çıkarıp attı.
  Sonra parmağında sarı renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi.
  Bu sefer :
  Niye sende putların kokusunu hissediyorum? dedi.
  Bilâhare adam Altın yüzük takmış olarak geldi`
  Bu sefer de:
  Sende niye cennet ehlinin süsünü görüyorum? dedi.
  Bunun üzerine adam: Öyleyse yüzüğüm neden olsun? diye sordu.
  Gümüşten dedi, ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın.
  (Tirmizi, Libas 43, (1786); Ebu Davud, Hatem 4, (4223); Nesai, Zinet 47, (8,172).

  Ali (r.anh)'den rivayet edilen bir Hadis-i Şerif'te de:
  "Rasûlullah (s.a.v.) erkeklere altın yüzük takmayı nehyetti" denilmiştir.
  (İmam-ı Merginani-A.g.e. c: 4, Sh: 82, İbn-i Humam-A.g.e. C: 8, Sh: 95)

  Erkeğe sadece gümüş yüzük takmak mubahtır.

  Hanefî mezhebine göre, maddesi ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması halinde yüzük takılmaması daha iyidir.
  Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haram işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler.
  (el-Mevsılî, el-Ihtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224.Merginânî, el-Hidaye, IV, 82; Ibn Abidîn,
  Reddu'l Muhtar, Ist. 1233, V, 216))

  Peygamber bir hadisinde; "İpek ve altın ummetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir" (Tirmizî, Libas, 1.) buyurmuştur.

  Yüzüğün hangi parmağa takılması gerektiği hususunda ûlema farklı görüşler ortaya koymuştur. Genellikle; sol elin küçük parmağına takılmasının gerektiği zikredilmiştir. Fakat essas olan; her iki elin küçük parmaklarına da takılabileceğidir.
  (Şeyh Muhammed b. Suleyman-Mecmuaû'l Enhûr -Şerhû Damad - C: 2, Sh: 536. Ayrıca Şeyh Nizamuddin Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 5, Sh: 335-336)

  Gümüşten yapılan yüzüğü hem erkekler hem de kadınlar takabilirler. Ancak, erkeklerin takacakları yüzüğün, kadınların taktıklarına benzememesi ve ağırlığının üç gramdan daha az olması gerekir. (el-Cezîrî, Kitabu'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa, II, 16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetu'l-Alâiyye, 1978, 318)

  Kârî'nin Cemiu'l-Vesâil'deki nakline göre konu Şafiîler arasında ihtilaflıdır. Yani bazılarına göre yüzüğün ağrlığı bir miskalden daha az olmalıdır, bazılarına göre ise böyle bir ayırım yoktur.
  Neylu'l Meârib'de bir miskalden fazla bile olsa erkeklerin de kadınların da gümüş yüzük takabilecekleri zikredilmektedir. Kari bunu Tahâvî'nin şerhlerinden de nakletmiştir.
  Malikîlere göre, iki dirhemden daha ağır olan yüzüğü takmak haramdır.
  (Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/310-312)

  Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur.
  (el-Mevsılî, el-Ihtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224)

  Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir.
  (İbn Abidîn, Reddu'l Muhtar, Ist. 1233, V, 315)

  Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor:
  Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)'ın şöyle dediğini işittim:
  İpek ve İbrişim elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar
  (kafirler), ahiratte de sizin içindir.
  (Buhari, Etime 28, Eşribe 28, Libas 25; Muslim, Libas 4, (2067); Tirmizi, Eşribe 10 (1879); Ebu Davud, Eşribe 17 (3723); Nesai, Zinet 87, (8, 198, 199); İbnu Mace, Eşribe 17, (3414)

  Bir kadın Rasulullah'a (s.a.v.) gelerek:
  "Ey Allah'ın Rasulu! Kendimi sana hibe etmeye geldim" dedi.
  Peygamber (s.a.v.)[​IMG] kadına bakarak onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra başını eğdi. Kadın Peygamber'in kendisi hakkında bir hüküm vermediğini görünce bir yere oturdu.
  Bu arada ashabdan birisi ayağa kalkarak: "Ey Allah'ın Rasulu! Eğer senin bu kadına bir ihtiyacın yoksa onu benimle evlendir" dedi.
  Rasulullah ona: "Yanında (mehir verecek) bir şey var mı?" diye sordu.
  O zat: "Yemin olsun hayır! Ey Allah'ın Rasulu!" dedi.
  Rasulullah (s.a.v.) : "Evine gidipte bak[​IMG] bir şey bulabilir misin?" buyurdu.
  O zat gitti[​IMG] sonra dönüp geldi ve: "Hayır vallahi Ey Allah'ın Rasulu! Hiçbir şey bulamadım" dedi.
  Rasulullah: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!'' buyurdu.
  O zat yine gitti. Sonra dönüp gelince: Hayır Ey Allah'ın
  Rasulu! Demirden bir yüzük dahi bulamadım. Ancak işte kaftanım (Ravi Sehl Bu şahsın bütün malı bundan ibaretti[​IMG] demiştir.) Bunun yarısı kadının olsun[​IMG] dedi.
  Bunun üzerine Rasulullah: "Senin izarını ne yapsın? Onu sen giymiş olsan[​IMG] kadının üzerinde bir şey kalmayacak; kadın giyse senin üzerinde ondan bir şey kalmayacak!" buyurdu.
  Adam bulunduğu yere oturdu. Bir hayli oturduktan sonra kalktı. Dönüp giderken Rasulullah onun çağrılmasını emir buyurdu. Adamı çağırdılar[​IMG] gelince Peygamber ona hitaben: "Kur'an'dan ezberinde ne var?" diye sordu.
  O sahabe: "Filan ve filan sureler ezberimde[​IMG]" diyerek bildiği sureleri saydı.
  Rasulullah (s.a.v.): "Bu sureleri ezberinden okuyabilir misin?" diye sordu.
  O zat: "Evet" cevabını verdi.
  Rasulullah: "Haydi git! Ezbere bildiğin surelerle o kadına malik kılındın" buyurmuştur.
  Sahih-i Muslim'deki hadis numarası: 2554
  (Buhari, Nikâh 6, 32, 35, 37, 40, 44, 50, 51, Vekâle 9, Fedâilu'l-Kur 'ân 21, 22, Libas 49; Muslim, Nikâh 76, (1425); Muvatta, Nikâh 8, (2, 526); Ebu Dâvud, Nikâh 31, (2111); Tirmizi, Nikâh 22, (1114); Nesâi, Nikâh 62, (6, 113).

  Yüzüğün kaşına Allah'ın, Peygamberin ya da kişinin kendi adını işletmesin de mahzur yoktur. Fakat insan ve hayvan gibi bir canlının resminin konulması günahtır. Kaşında Allah'ın ismi veya Peygamber'in adının yazılı olduğu bir yüzükle helâya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharâtleneceğinde parmağından çıkarmalıdır.
  (İbn Abidîn, Reddu'lMuhtar, Ist. 1233, V, 317)
  Yüzük, her iki elin her hangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir.
  (İbn Abidîn, Reddu'lMuhtar, Ist. 1233, V, 316 ; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108.)

  Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:
  Rasûlullah (s.a.v.) yüzüğümü şu parmağa koymamı yasakladı - ve eliyle orta ve ondan sonra gelen (şehadet) parmağına işaret etti- buyurdu"
  (Muslim, Libas (2078); Tirmizi, Libas(1787)

  Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:
  "Rasûlullah (s.a.v.) yüzüğünü sağ eline takardı."
  (Ebu Davud, Hatim 5, (4226); Nesai, Zinet 49, (8, 175).)

  Peygamberimiz şahadet parmağı ile orta parmağa yüzük takılmasına musaade etmemiştir. Yüzük küçük parmakla onun yanındaki parmağa takılmalıdır."
  (Günümüz Meselelerine açıklamalı Fetvalar, Mehmed Emre)

  Kadın için; altın yüzük takmak zînettir.
  (İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 82)

  Esasen altın yüzüğün hükmü beyan edilirken, kadınlara helâl olduğu belirtilmiştir."

  [​IMG]

  Ekli Dosyalar:

 2. nureddin_79

  nureddin_79 Islam-TR Üyesi

  Allah razi olsun.

  Elinde beş altı tane yüzük, niye bunları takıyorsun diye sorunca ''sünnettir'' diyor...
 3. toprak56

  toprak56 Islam-TR Üyesi

  yüzüğün şehadet ve orta parmağa takılmasının haram olduğunu öğrendik. Bunun dışındaki parmaklara takılabilirmi? mesela baş parmağına takan bir sürü kardeşimiz var. islam buna herhangi bir kısıtlama getirmişmidir?
  ALLAH razı olsun.
 4. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin

  Yüzüğün hangi parmaklara takılabileceği belirlenmiştir. Bunun ölçüsü budur.
  Rasulullahın orta ve işaret parmağına yüzüğü takmayı yasaklaması yüzük takılma ihtimali olabilecek parmaklar olmasındandır. Hiç ihtimali olmayan , insanların sonradan sapıtarak farklı farklı yerlerine takacak olmasından bahsetmedi diye caiz olacak durumu yoktur. Aynı zamanda bir kişi ayak parmağına da nasılsa özel olarak bu parmak yasaklanmadı diye takmasının caiz olması düşünülemez.
  Ayrıca baş parmağa yüzük takma adeti gayrimuslimlerin adeti olduğunu biliyorum.
 5. mmt1

  mmt1 Islam-TR Üyesi

  Dönem öyle bir hal almış ki; başına örtü takıp altına sıkı pantolon geçirenlerin çoğu yüzüğü ya baş parmağına ya da şehadet parmağına geçirmeye başlamış.Hem de tonlarca ağırlıkta bu tipler. Bu özentiden başka birşey değil...ALLAH (celle celaluhu) ıslah etsin!..
 6. GuLYaRaSi

  GuLYaRaSi VuSLaTa HaSReT Yetkili Kişi Site Admin

  Ayni seyi basi örtülü olmayanlar da yapiyor..ayrica tesettürlü olanlarda yapabiliyor..cogu insan bilmiyor olabilir, yüzügün oralara takilmadigini, helede ortaya takilmadigini..
 7. samanpan

  samanpan . Yetkili Kişi Site Admin

  bayanlardan ricam lütfen arkadaşlarına söylesinler. son zamanlarda kaç kişi gördüysem orta parmağa takıyo garip şekilli yüzükler.
  uyaralım lütfen bayanlar
 8. Ebu Katade

  Ebu Katade Misafir

  erkeklerde bu uyarıyı yapabilirmi:)
 9. samanpan

  samanpan . Yetkili Kişi Site Admin

  valla ben bi kaç kere denemeye çalıstım. yüzüm ttmadı.banane dedim ne yazıkki. bayanlar yapsın etkili olur
 10. sworden

  sworden Üyeliği İptal Edildi

  Hz. Peygamber bir hadisinde; "İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir" (Tirmizî, Libas, 1.) buyurmuştur

  Böyle bir hadis varsa "yüzde yüz uydurmadır" dememiz lazım.Kuran'da açık şekilde haram edilmeyen bir şeye peygamberimiz "haram" derse Allah'a iftira etmiş olur.Bu sözleri peygamberimize isnat edenler aslında peygamberimizi Allah'a iftira etmek gibi büyük bir günahı işlemiş gibi gösteriyorlar.Böyle bir gunahı peygamberimize nasıl yakıştırıyorsunuz? Veya bunun farkındamısınız?
  Lütfen dikkatlice ve onyargısız olarak aşağıdakileri okuyunuz.
  HAKKA SURESİ 45-46-47. AYETLER MEALİ
  45. Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık.
  46. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik.
  47. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.

  Burda Allah'ın büyük bir tehditi vardır.Tehdit ise peygamberimizedir. Peygamberizin tehdit edildiği şey ise 44. ayette yazmaktadır.
  43. ayeti de yazıyorum ki bahsedilen şeyin Kuran olduğu anlaşılsın.

  HAKKA SURESİ 43. 44. AYETLERİN MEALİ
  43. Âlemlerin Rabbi'nden bir indiriştir o.
  44. Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,

  Burda geçen "bazı laflar" Allah'ın Cebrail vasıtasıyla indirdiği Kuran hükümlerinin dışında kalan her laf olarak açıklanabilir.Bu peygamberizin şahsi sözleri de olsa farketmez.Çünkü eğer Allah ile beraber bir başkasının sözleri de din hükmü yapılırsa bu din Allah'ın saf dini değil, bir şirk dini olur.O yüzden de tehdit bu kadar büyüktür.Görüldüğü üzere peygamberimiz Kuran vahyinde en ufak bir dğişiklik yapsaydı Allah'ın gazabıyla karşılacaktı ve kimse de buna engel olamayacaktı.Bizler de bu ayetlerden ders çıkarmalı Kuran'a hüküm ilave edici her sözden kaçınmalıyız.

  Diğer yandan peygamberimiz bazı ekonomik veya sosyal nedenlerden dolayı bir takım yasaklamalar getirmiş olabilir.Bunlar dinen bir haram etme değil ekonomik ve sosyal düzenin korunması veya iyileştirmesi açısından yapılan düzenlemelerdir.Bu ikisini karıştırmamız gerekir.
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.