Unutulan ve Unutturulan Sünnet: SARIK

Konu, 'Sünnet' kısmında HuZeYFeN' tarafından paylaşıldı.

 1. HuZeYFeN'

  HuZeYFeN' Islam-TR Üyesi

    
  Unutulan ve Unutturulan Sünnet: SARIK Bir asra yakın bir zamandan beri "Sarık" sünneti unutturulduğundan Ebu Davud'un Sünen'inde geçen hadisleri ve bu hadislerle ilgili "Avnül'Mabud fi Sünen-i Ebi Davud" isimli şerhinde geçen açıklamaları da kaydetmek suretiyle daha da açıklık kazandırmak yerinde olacaktır:

  1- Hz. Cabir'in rivayetine göre "Allah Resulü (s.a.v.) Mekke'nin fetih günü Mekke'ye girerken üzerinde siyah bir sarık vardı."
  Şarih Muhammed Şemsül-Hak Abadi şu ilaveyi yapmakta:
  "Bu hadis, siyah sarık kullanmasının müstehab olduğunu göstermektedir."

  2- Cafer b. Amr b. Hureys:
  "Ben Peygamber'i minber üzerinde, ucunu iki omuzu arasına sarkmış olduğu halde siyah sarıklı gördüm," demekte.
  Yine Şarih'in beyanına göre bu hadis-i şerif sarığın ucunun iki omuz arasına asılmasının müstehab olduğuna delalet etmektedir.

  3- Rükane şöyle der:
  "Ben işittim Resulullah şöyle diyordu:
  Bizimle müşriklerin arasında fark, takkelerin üzerine sarık bağlamaktır." (Avnül Mabud fi Şerhi Sünen-i Ebu Davud)

  4- Abdurrahman Hazretleri de şöyle anlatır:
  "Allah Resulü (s.a.v.) bana sarık sardı da uçları önümden ve arkamdan sarkıververdi." Şarih bu hadisin zayıf olduğunu kaydetmektedir.

  Imam-ı Nevevi de Şerh-i Mühezzebin'de şöyle der:
  "Sarığın ucunu asmak da caiz, asmamak da caizdir. Herhangibirinde kerahat yoktur. Salı vermeyi terketmekteki yasak sahih değildir. Hz. Abdurrrahman'ın rivayet ettiği hadisin zikrinde Neylul Evtar'da şu nakle rastlanmaktadır: "Göğüs üzerine sarığın asılı verilmesi, sünnet-i seniyye ile temeesük eden salihlerin şiarındandır."

  Ve Netice:
  1- Sarığın Islam'daki yeri:
  Sarık sünnettir. Sünniyyeti kavli, fiili ve takriri sünnetle sabittir. Sarık aynı zamanda saairi Islam'dandır. Yani müslümanların alametlerinden biridir. Başka bir ifade ile, müslüman sarıklı olur. Keza sarıklı birini gördüğünüz zaman onun müslümanlığına hükmedersiniz ve "Bu müslümandır!" dersiniz. Yanına rahatça yaklaşıp selam verebilir ve hal hatır sorarsınız ve yine çekinmeden yardım talebinde bulunur, gerektiğinde sormadan yardımınızı yapabilirsiniz ve bütün bunların üstünde ve ötesinde onu sever ve bağrınıza basarsınız.

  Işte Sarığın Güzelliği:
  Evet sarık güzeldir, müslüman da güzeldir. Güzel güzele yakışır. esasen Islam'ın her şeyi güzeldir ve hoştur. Onun her emrinde ve her tavsiyesinde mutlaka bir güzellik olduğu gibi her yasağında da mutlakabir çirkinlik vardır. Zira Allah, kuluna güzel ve faydalı olanı emreder, çirkin ve zararlı olanı da yasaklar. Ve çünkü Allah, hakimdir, her işi hikmete mebnidir. Sarık takmayı müslümanlardan yasaklayanlar, müslümanların dostu değil, düşmanıdır. Sarık takmayan müslüman da ya Islam'ı bilmiyor ya da ahmaklık yapıyor. Hele hele bunu hor gördüğünden kullanmıyorsa bu durum kendisine çok pahalıya mal olur. Neden? Çünkü o, Islam'ın güzel gördüğünü çirkin görmüştür ki, bu da insanı küfre götürür.

  Müslümanın dört alâmeti:
  Batın, kurb-i batın, zahir, kurb-i zahir.
  Yani siz müslümanı bu dört alametiyle tanırsınız. Zira o, şehadet kelimelerini kalbiyle tasdik ederken, bunları diliyle de ikrar eder. Hal-i hayatında başındaki sarığıyla mü'min ve müslüman olduğunu bütün aleme ilan ederken, teneşire çıktığında da müslüman olduğunu, gerektiğinde sünnetli oluşuyla kendisini yolcu eden müslümanlara ve bu müslümanların başındaki imam efendiye lisan-ı haliyle de olsa "Işte bakın ben de müslümanım ve sünnetliyim, bineanaleyh, siz benim müslümanlığıma rahatlıkla şehadet edebilirsiniz. Zira kalbimde tasdik, dilimde ikrar, başımda sarıklı bir hayat yaşadığım gibi, sünnetli bir hayat sürdüm!" diyerek geride bıraktığı arkadaşlarını selamlıyor...

  Unutulmuş Bir Sünneti Ihya:
  Ve nihayet müslüman ve hele hele Hoca Efendi bilmeli ki, sarık bağlama Allah Resulü (s.a.v.) Hz. Muhammed'in sünnet-i seniyye'si olduğu gibi sarıksız gezme de Allah düşmanı Beton Kemal'in sünnet-i seyyie'sidir.

  Sarığın Şekli ve Rengi:
  Sarık demek, başa giyilen bir takkenin etrafına sarılan ve takkesiz başın etrafına sarılan bir bez parçası demektir. Rengi ise beyazdır. Yukarıda görüldüğü gibi bazen de siyah olur. Sarma şekillerinde farklılık olabilir.

  Istisna Yok:
  Sarık erkeklere mahsus bir kıyafettir. Müslümanlara mahsus olan sarığı sarmada, müslümanlar arasında genç-ihtiyar, avam,alim arasında fark yoktur. Hepsi için sünnet olduğu gibi namazda getireceği ve kazandıracağı sevab yönünden de fark arzetmez. Hocalara ve talebelere mahsus oluşu arizidir ve bazı kişilerin indi mulahazalarıdır. Ileri sürdükleri sebebler, sarık hakkında varid olan hadis-i şeriflerin mutlakiyetini kayıtlayamaz. Şayet mesele ulemanın avamdan ayrılması ve farkedilmesi ise, bu fark mesela büyüklük ve küçüklük farkı olabilir veya sarış şeklinde farklar olabilir.

  Taviz Yok:
  Müslümanlar, bir takım sebeb ve bahaneler ileri sürerek taviz verdiklerinden dolayı bir gün geldi bu mübarek kisveyi Allah ellerinden aldı ve artık kafirlere benzer hale geldiler; başlarından sarığı indirşp, kafirler gibi ya gavur şapkasını giyer duruma düştüler ya da baş açık gezer hale geldiler. Ikisi de kafirlerinadetidir. Müslümanlıkta ne o var ne de bu var. Bir müslümanın başaçık gezmesi şöyle dursun, gördüğünüz gibi sarıksız dolaşması ve hele hele baş açık namaz kılması mekruhtur. Sarıksız namaz kılması ise sünneti terketmenin ötesinde kat kat sevabın terkedilmesine sebebiyet verir.

  Ve hulasatül-hulasa, diyebiliriz ki:
  Bugünkü müslümanlar şayet içine düşmüş oldukları zillet, esaret ve perişanlıktan kurtulup, Kur'an hakimiyetine ve şeriat devletine tekrar ulaşmak istiyorlarsa, Islamı bir bütün olarak yaşamalı ve bu arada erkekler sarıklı, kadınlar ise çarşaflı olmalıdırlar. Ve bu suretle, haberde varid olduğu gibi "Benim ümmetim külah üzerine sarık bağladığı müddetçe bozulmayacaktır," sırrına mazhar olmalıdırlar.

  Kaynaklar:
  Âlimlerimiz (Allah kendilerinden razı olsun) sarık mevzuunda çeşitli eserler te'lif etmişlerdir. Bunlardan bir kısmına işaret edelim:
  1- Celaleddin Es-Suyuti "El-ahadisül hisan fima verede fit-taylasan"
  2- Yine bu zatın "Tayyül-lisan an zemmit-taylasan"
  3- Yine aynı zatın evab fil-azabe"
  4- Muhammed b. Yahya El-Buhari'nin "Risale fi faziletil-imame ve sünnetiha"
  5- Ebu Abdullah Muhammed b. El-Vaddab el-Endülisi'nin "Kitab-ı fazl-i libas-i imame"
  6- Muhammed bin Sultan Muhammed b. El-Kari'nin "Risale fi meseletil-Imame"
  7- Muhammed Hicazi b. Muhammed b. Abdullah el Vaiz'in "El-Varidul-Müste'zabe bi mesadiri'l-imame vel-azabe"
  8- Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Mekkari'nin "Ezherül-kumame fi ahbaril-imame"
  9- Ebu Fazl Muhammed Ahmed "Tuhfetül-imame bi-ahkamil-imame"
  10- Şihabüddin Ahmed b. Muhammed el-Hafacı el-Efendi "Eş-Şimame fi sıfatıl-imame"
  11- Nasirüddin Muhammed b. Ebi Bekr Ali b. Ebi Şerif el, Makdisi'nin "Sevbül-gımame fi irsal-i tarafil-imame"
  12- Ibn-i Hacer el-Heytemi el-Mekki "Kitabüd-darril-gımame fi ahbarit-taylasan vel-azabe vel-imame"
  13- Alvan el-Amevi "Manzumetil-kelam alal-imame"

  Merhum Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoğlu (Rh.a.)

 2. ABDULHAK

  ABDULHAK Üye Yetkili Kişi Site Admin

  Sarık sünnet değildir.
  Yasaklanmayan , caiz olan örfi bir baş giysisidir.
 3. IsLaM4eVeR

  IsLaM4eVeR لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah Site Admin

  Peygamber kutublardan çıksaydı bu tür müslümanlara göre sumoların giydiği giysilerde sünnet olacakdı. O zaman merak ediyorum çölde yaşayan müslümanların hali nice olacaktı...

  Örf, adet, yere ve zamana göre değişen şeylerle sünneti karıştırmayalım.
 4. yasdag

  yasdag Islam-TR Üyesi

  selamun aleyküm
  nacizhane kendimiz, büyüklerimizden sarık sarmasının büyük bir sünnet olduğunu, sarıklı kılınan namazın 70kat sarıksız kılınan namazdan faziletli olduğunu öğretmişler
  ayrıca az da olsa öğrendiğimiz kadarıyla müctehitlerin görüşlerinde sarık sarmanın sünnet olmadığı gibi bir görüş görmemekteyiz..
  acaba bir kaynak varmıdır elinizde sarığın sünnet olmadığına dair bir hadis yahut bir müçtehit görüşü
 5. Haci mehmet

  Haci mehmet Üyeliği İptal Edildi

  Rükâne (ra) Peygamber (sav) ile görüşmüştür. Rükâne der ki:
  "Resûlullah (sav) in şüphesiz bizimle müşrikler arasındaki fark, takkeler üzerindeki sarıklardı, buyurduğunu işittim" (2).
  Tirmizî bu hadisin hasen ve garip olduğunu, isnadının kuvvetli olmadığını söyler.

  İbn abbas (ra) Resûlullah (sav)'in şöyle buyurduğunu ifade eder:
  "Sarık sarınız, vakarınız artar". Taberanî bu hadisin ravilerinden olan Ubeydullah b. Ahmed'in metruk olduğunu söyler (3).

  İbn Ömer'den Resûlüllah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir:
  "Sarık sarmaya devam ediniz. Çünkü o meleklerin simasıdır. Onları sırtınıza sarkıtınız" (Taberanî). Darekutnî bu hadisin ravilerinden olan İsa b. Yunus'un meçhul olduğunu söylemiştir (4).

  Ebû Bekir b. Arabî : "Şüphesiz sarık peygamberlerin sünnetindendir" demiştir. Eski Mısır müftülerinden Mahlüf. Sarık sarmanın sünnet olduğuna fetva vermiştir (5).

  Ahmet el-Farukî, sarığın müslümanlara has bir kıyafet olduğu için şunları söyler: "Zimmi, yani müslümanlar içinde yaşayan gayr-i müslim sarık ve rida gibi ilim ve din ehline mahsus olan kıyafetleri giyemez" (6).

  Ebû Davûd'un ve daha başkalarının rivayet ettikleri: "Müşriklerle bizim aramızdaki fark, kalan süveler üzerindeki sarıklardır" hadis-i şerifi, her ne kadar sahihlik derecesini ihraz etmiş değilse de, bir çok rivayetlerle desteklendiği için, zayıf olarak da görülmemiştir. Meselâ Süyûtî, mezkûr hadisi andıktan sonra, Beyhakî'nin rivayet ettiği "Sarık sarın, sizden önceki milletlere muhalefet edin" hadisi ve yine Beyhakî'nin tahrici olan, "Size sarık gerekir, çünkü o meleklerin simasıdır (görünümüdür)" hadisini buna sahid olarak zikreder. (Suyûtî, el-Le'âli'l-mesnû'a, N/260. ) Ibn Asâkir, Tarih'inde Imam Mâlik'in, "Sarığın terki uygun olmaz. Ben daha yüzümde tüy bitmemişken sarık sardım" (el-Münâvî, IV/225.) sözünü nakleder. Imam Suyûtî, sadece siyah renkle alâkalı bir sadette ve tek bir yerde, Resulullah'ın ve sahabenin sarık giydiklerine dair elliye yakın rivayeti verir. (Süyûtî, el-Hâvî, I/110-121.) Keza Hz.Cebrail'in sarıklı olarak indigi, meleklerin sarıklı olarak yardıma geldikleri hakkındaki rivayetler de sarığın bir şiar olduğunu gösterir.(Bk. Süyûtî, age. N/196.) Yine Resulullah'ın kendisini temsilen gönderdiği kimselere bizzat kendi eliyle sarık sarması, (Bk. Süyûtî, age. I/118) şeklî temsilin de matlup olduğuna bir delildir.

  el-Münâvî, "Sarık peygamberlerin sünneti, nebilerin ve sâdâdin âdetidir." der. Ibnü'l -Arabî'de "Sarığın başın sünneti, peygamberlerin ve sâdâtin adeti" olduğunu söyler. Sarığın vazgeçilmez bir şiar olduğundandır ki, yahudiler ve hiristiyanların da sarık giymeleri halinde, onlara muhalefetin, sarığı terkle değil, rengini değişik tutmakla olduğu söylenmiştir. Allâme Muhammed Bahît bu konuda yazdığı müstakil bir risâlede, sarık hakkındaki haber ve uygulamaları ve Abdullah b. Ömer'in "Sarık sünnet midir?" sorusuna "Evet!" cevabını verdiğini naklettikten sonra, "Bütün bunlardan anlaşılmış oldu ki, sarık giymek bir sünnettir; sarık müslümanların şiaridir; müslüman başkalarından onunla ayrılır." hükmünü veriyor. (Ancak sarığın, dinin esasından olan bir şiar olmadığı, terkedilmesiyle dinin yıkılmış olmayacağı da açıktır. Öyleyse sarığı ihtirazî bir şiar değil de, vakiî bir şiar olarak değerlendirmek daha doğrudur denebilir.)

  1- Bkz. İbn Mâce. Libas, 14; Tirmizî. Libas. 11
  2- Tirmizî. Libas, 42; Ebû Davud, Libas. 24
  3- Mecma'uz-Zevâid, 5/19
  4- Mecma'uz-Zevâid, c. 5. s. 20
  5- Muhammed Mahlüf, el-Fetavâ eş-Şer'iyye, c. l, s. 248
  6- Mektûbât, c. 2, s. 381  Bu rivayetlerden de anlaşılacağı üzere Peygamberimizin sarık sardığı ve sarıkla kılınan namazın faziletinin daha fazla olduğu anlaşılmaktadır..

  sarılan sarığın rengi konusunda bir kayıt bulunmamaktadır. Her renk olabilir. Peygamberimizin ( a.s.m) beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlar da giydiği bilinmektedir. Ancak çoğu zaman beyaz rengi tercih ettikleri gibi, ashabına da tavsiye etmişlerdir. Kırmızı renk cübbe, hırka ve sarık giydiklerine dair rivayetler vardır.(İbn-i Sa’d, Tabakat I. 451; Buhari, el-Ebed 127 no: 348)
 6. SeLef-i

  SeLef-i Islam-TR Üyesi

  Allah razı oLsun kardeşim..
 7. Ehli_Hadis

  Ehli_Hadis Islam-TR Üyesi

  حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا محمد بن ربيعة ثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس


  قال الشيخ الألباني : ضعيف

  “Bizimle müşrikler arasındaki fark takke ve feslerin üzerine sarılmış sarıktır” İsnadı:Zayıftır. Ebu Davud(4078) Tirmizi(1784) Beyhaki Şuab(6258) Deylemi(4384) Kenz(41137) Lealiul Masnua(2/221) Camius Sagir(5725,5849) Hakim(3/452) İhya(2/375) Zübeydi İthaf(7/129) Buhari Tarih(1/82) Taberani(5/68) Mişkat(4346) El Havi Lil Fetavi(1/111) Kurtubi(4/197) Fethul Kebir(8014) Ramuzül Ehadis(87/1) Tac(4/295) Mevahibu Ledüniye(1/379) İbni Sad(1/455) Beyhaki Adab(129) İbni Teymiye İktiza(149) Cemül Fevaid(5707) Beyhaki(10/14) Tuhfetül Ahvezi(5/393) Tayalisi(1/23)

  “Sarıkla kılınan bir Cuma namazı sarıksız olarak kılınan yetmiş Cuma namazından daha faziletlidir” Uydurma. Deylemi(3233) Ramuz(291/3,310/2) Tac(1/169) Camius Sağir(4468) Kenz(41138) Esrarul Merfua(561) Keşful Hafa(2/33) Tezkiretül Mevdua(155) Fethul Kebir(7343) Nevafihul Atire(973) İbni Asakir(27/255) Feyzul Kadir(4/37) (el-Mekasıd’da uydurma olduğu zikredilir(eş-Şevkani el-Fevaid el-Mecmua fi’l-Ehadis el-Mevdua.s339)

  “Sarıklar Arapların (Müslümanların) taçlarıdır. Ümmetim o taçları terk edip aşağı bırakırlarsa Allah Teala da onların yücelik, büyüklük ve kuvvetlerini aşağı bırakır.” İsnadı:zayıf. Kudai(68) Ramehurmuzi Emsal(117) İbni Adi(6/2082) Taberani(517) Beyhaki Şuab(6260) Fethul Vehhab(46) Kenz(156) Mecma(5/119) Deylemi(4246) Keşful Hafa(1781) Camiüs Sağir(5724) Cemül Cevami(11314) Feyz ul Kadir(1/555) Fevaidu Mecmua(187) Fethul Kebir(8015) Züherül Firdevs(2/334) Tuhfetul Ahvezi(5/339) Müsnedi Şihab(1/75) Fethul Bari(9/70) Tezkiretül Huffaz(1/182) Siyeri Alamin Nübela(5/343) Nevevi Tehzibul Esma(3/226) Süm’ani Edebül İmla(s30) İbni Hişam(3/182)

  “Başlarınıza alamet koyunuz. Zira melekler (sarıklarla) işaretlendirilmişlerdir” İsnadı:Zayıftır. Taberani(12/13418) Beyhaki Şuab(6262) Suyuti El Havi(2/196) İbni Kesir(1/410) Cemül Fevaid(5710) Leali(2/221) Camiüs Sağir(5541) Keşful Hafa(1781) İbni Adiy(1/406) Daife(669) Kunuzül Hakaik(2917) İbni Ebi Şeybe(7/354) Taberi(4/54) Dürrü Mensur(2/70) Fethul Kebir(7835) İbni Sa’d(2/9) Hamidullah İslam Peygamberi(1705)

  - “Sarık sarınız ki hilminiz ve vakarınız artsın. Ümmetim onu terk ettiği zaman izzet ve vakarları alınır.” İsnadı:zayıftır. Deylemi(293) Hatib Tarih(11/394) Cemül Cevami(3482) Beyhaki Şuab(6260) Tezkiretül Mevdua(155) Kenzul Ummal(41135) İbni Asakir(5/178) Taberani(12/221) İthaf(3/254) Mecmauz Zevaid(5/119) Bezzar(2945) Lealiul Masnua(2/220) Hakim(47193) Tenzih(2/271) İbni Cevzi Mevduat(3/45) İbni Adiy(6/2082) Fethul Kebir(1974) Camiüs Sağir(5724) Fethul Bari(10/273) İbni Lal(55) Fethul Vehhab(433) Nevafihul Atire(215) Ebu Şeyh Emsal(247) Kayserani Tezkire(129) Mecruhin(2/66) Kudai(673) Ramehurmuzi(1/152) Ebu Ya’la(1/151) Min Hadisi Hayseme(207)

  “Camilere baş açık olarak ve sarıklı olarak geliniz. Ancak sarıklı olmak mü’minlerin alametidir.” İsnadı:zayıftır. İbni Adiy(6/419) Fethul Vehhab(1/71) Kenz(41143) Camius Sağir(30) Fethul Kebir(46) Feyzul Kadir(1/555) İbni Asakir(37/355),

  “Ebu Ümame radıyallahu anh der ki; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın başına sarığı bizzat sarıp, sağ kulağından sarkıtmadıkça bir kavme emir (idareci) göndermezdi.” İsnadı:zayıftır. Taberani(8/144) Mecma(5/120) Dürün Nadid(161) Camius Sagir(6926) Feyzul Kadir(5/192) Tuhfetul Ahvezi(5/337) Neylul Evtar(2/107)

  “Allah (namazda) sarıklarını boyunlarından aşağı sarkıtmayan bir kavme (rahmet ile) nazar etmez” aslı yok. Deylemi(7773) Kunuzül Hakayık(9791) Kenz(22033) Zehrul Firdevs(4/219)

  “Sarık sararak sizden öncekilere muhalefet edin” Beyhaki Şuab(6261) Lealiul Masnua(2/221) Kunuzül Hakayık(826) Camius Sağir(1144) Kenz(41137) Daiful Cami(1/133) Fethul Kebir(1976) El Havi(1/358) Daife(2347) Feyzul Kadir(1/556) Sened:munkatı’dır.

  “Sarık sarmanızı tavsiye ederim. Zira o melekler bu alametleri ile görünürler. Sarığın ucunu da sırtınıza doğru sarkıtın.” İsnadı:zayıftır. Taberani(12/383) İbni Adiy(1/406) Camius Sağir(5541) Kunuzül Hakayık(4719) Elbani Daife(669) Lealiul Masnua(2/221) Beyhaki Şuab(6262) Mişkat(4371) Fethul Vehhab(1/484) Suyuti El Havi(1/359) Tuhfetul Ahfezi(5/339)


 8. Cundullah.99

  Cundullah.99 Üyeliği İptal Edildi

  Ehli_Hadis kardeşim, sarıkla ilgili bir sürü uydurma ve zayıf hadis aktardın, doğrusu merak ediyorum hiç mi sarıkla ilgili sahih bir hadis yok? Eğer varsa aktarır mısın? Objektif olma açısından daha doğru olur diye düşünüyorum.
  Mesele bir mevzuda uydurma veya zayıf hadis aktarmaksa bundan kolayı yok.
  Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti hakkında da bir sürü uydurma ve zayıf hadis var, şimdi Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti hakkında sadece zayıf ve uydurma hadisler aktarılsa doğru olur mu?

  Vesselam...
 9. Ehli_Hadis

  Ehli_Hadis Islam-TR Üyesi

  Ben sadece Sarıkla ilgili rivayetlerin zayıf ve bazılarının uydurma olduğunu zikrettim eğer senin bu konuda yani sarık sarmanın faziletine dair bildiğin Sahih bir Hadis varsa buyur onuda sen bizimle paylaş inş......
 10. KavlulFasl

  KavlulFasl Islam-TR Üyesi

  Rasulullah ( S.A.V ) in ''Mahsus/Özel/Ferdi'' olarak yaptığı ve ''Dinin Gerekliliği açısından değilde içinde bulunduğu Toplumun ''Gelenek ve Göreneğine Uygun'' giyinmesi ''Dini bir Vecibe'' olduğu için değildir...

  Asr-i Saadet'de takılan ''Sarık'' ve ''Takke'' Namazın şartlarından sayılmamıştır dikkat ederseniz...

  Hiçbir İlmihal Kitabında buna yönelik bir ''Namazın Şartını'' sayamazlar...

  Müslüman olmanın Akidenin Şartlarından olmayan ''Sarık - Takke - Misvak'' tamamı ile Sahabenin kendi asrında ki ''Giyim Kuşam Tarzı'' ile alakalıydı...

  Sünnet: Vahye Pazarlıksız Tabii olmaktır...Rasulullah'ın Ahlakı Kur'andı...

  Sünnet: Yeryüzüne tevhidi Hakim Kılma Davasını Omuzlamak/Göğüslemektir...

  Sünnet: Şirk Toplumuna Korkusuzca ''Şirkten Kurtulmalarını'' söylemektir...

  Sünnet: Allah yolunda Cihad'dır...

  Sünnet : Olayına İndirgemeci bakmak diyede buna derler...Çünkü Sünnet Rasulullah'ın Allah ( Subhanahu ve Teala ) dan aldığı Vahyi Hayatına ''Sünetlemsi'' Tarzında Gelişiyordu...

  Sünnet :Mekke Şirk Beldesinden, Medine gibi bir Devlete sahip olmak için Müslümanların ''Kula Kulluktan kurtulup Allah'a Kul Olma'' yolunda verdikleri bir Mücadelenin yaşanmasıdır....

  Sünnet :Aklı Allah'ın Vahyine Teslim etmektir...

  Sünnet: Düşünüp -Öğüt alan bir Müslüman olmak...
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.