Çözüldü Namazda Zamm-ı Sureleri Sıraya Uymadan Okumak Caiz Mi? Allah Ve Rasulü Demek Caiz Midir?

Konu, 'Namaz Soru - Cevap' kısmında MuhacirSelman tarafından paylaşıldı.

 1. MuhacirSelman

  MuhacirSelman Islam-TR Üyesi

    
  Selamın Aleykum..

  Namazda Herhangi bir kıyamında namazı uzun tutmak için karışık sureler okunurmu mesala 1. kıyamda zilzal,tin ,felak,nas,ihlas sureleri gibi ikinci rekatın kıyamındada farklı sureler karışık okunabilir mi ?

  Diğer Sorumda Allah ve Resulü demek caizmidir?

  Birde merak ettiğim bir konu var islama göre kimler deli hükmüne girer ?
 2. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Âleykum selam we rahmetullah;

  Allah ve Rasulu demenin caiz olmamasıyla ilgili bir men yoktur. Bu Kur'an ve sunnette de bulunur. Fakat bu ifadeden Peygamber Muhammed (s.a.v)'i kastediyorsa , bu ifade yanlış olur. Demesi gerekenler; Allah'ın Rasulu (s.a.v.) , Rasulullah (s.a.v.) veya Allahrasulu (s.a.v.) dır.
  Araya "ve" eklediği zaman iki ayrı sıfatı ayrı ayrı söylemiş olur ki, böyle olan ayet-i kerimeler de aşağıdaki gibi örnek mevcutları vardır.

  "Kim Allah'a ve Rasulune itaat ederse ve Allah'dan korkup, O'ndan sakınırsa, işte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır." (Nur, 51-52, Bakara 285)

  (Ey Muhammed!) De ki: "Allah'a ve rasule itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse (bilsinler ki) Allah (şubhesiz) kafirleri sevmez. (Al-i İmran 32)

  Diğer sorunuzun cevabı ise ; yalnız başına kılınan namazlarda kişi dilediği kadar uzun süre okuyabilir. Bu namazın faziletini arttırır. Ancak cemaatle kılınan namazlarda, cemaatte yaşlı ve hastaları düşünerek imamın namazı uzun tutmaması gerekir.
  Namazdaki kıraatin en azı Fatiha'dan sonra zamm-ı sure olarak 3 kısa ayet veya 1 uzun ayet olmak üzere tesbit edilmiş, daha çoğu için bir sınır getirilmemiştir.
  "...Bundan böyle Kur'ân'dan size ne kolay gelirse okuyun...." (Muzzammil 20)

  Sadece Hanefi Mezheb Muctehidlerine Göre Fatiha'dan Sonra Zamm-ı Sure tertibine Uymak Sunnettir (Diğer mezheb muctehidlerine göre tertibe uymak diye bir şey yoktur!) :

  Namazda, Fatiha'dan sonraki zamm-ı surelerin kıraatinde Kur'an-ı Kerim'deki tertibe göre uyarak okumak sünnettir. Bunun mustehab olduğunu söyleyenler de vardır.

  Misal olarak, birinci rekatta okuduğu sureden önce geleni ikinci rekatta okumak mekruhtur. Ayetler arasındaki tertibe böylece riayet gerekir. Bir rekatta birkaç ayet okurken, sıra ve tertibi atlamak, yani bir ayet okuduktan sonra bir ya da birkaç ayet atlayarak başka bir ayet okursa, bunda kerahet var diyenler olduğu gibi, bir sakınca yoktur, diyenler de var. Hüküm, tamamen sureler hakkındaki gibidir. (El-Muhit / Serahsi - Fetâvâ-yi Hindiyye.)
  Bütün bu söylenenler farz namazlarla ilgilidir. Sünnet ve nafile namazlarda ise belirtilen tertibe riayete gerek yoktur. Nasıl kolayına gelirse öyle okur. Ancak farz namazdan belirtilen tertibe riâyet unutulur veya dil öylece kayıp takdim ve te'hir şeklinde kıraate başlarsa, bunu değiştirmesine gerek yoktur, başladığı gibi devam edip bitirir ve bundan dolayı yanılma secdesi de gerekmez. Çünkü böyle yapmakla sadece bir mustehab ya da sünnet terkedilmiş sayılır. (Ez-Zahîre / Taceddin.)

  Namazın bir rekatında bir sure, diğer rekatında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir surenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sure, önce okunan sureden en az üç ayet miktarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

  Yine Hanefi mezheb muctehidlerince bir rekatta iki sueyi toplayarak okumakta kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sure bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki surenin bir rekatta toplanmaması daha iyidir.

  Âl-i İmran sûresini okumak isterken dili Bakara suresine kayıp bir ya da iki âyet okuduktan sonra bunu değiştirmek isterse kerahet işlemiş olur. Hatta bir iki kelime okuduktan sonra bile değiştirmenin mekruh olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Fetva buna göredir. Kıraati bitirdikten sonra ruku'a gitmek isterken, henüz eğilmeden birkaç âyet daha okumak isterse, bunda bir sakınca yoktur. Ama eğildikten sonra dönüp ilave okuması mekruhtur. (Fetâvâ-yi Hindiyye - EI-Hulasa.)

  Namazda bir rekâtta sadece Fatiha'yı veya hem onu hem de bir ya da iki âyeti okumakla yetinirse, kerahet işlemiş olur. Ne var ki zamm-ı sûrenin kasten terk edilmesi, vacibi terk olduğundan tahrîmen mekruh işlenmiş olur. Bir vâcibin kasden terkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahih yani geçerli olup kişiden namaz borcunu düşürür ise de iade edilmesi yani yeniden kılınması vâciptir. Unutularak terk edilirse, yanılma secdesi yapılır. (El-Muhit / Radıyuddin Serahsî.)

  Nitekim bu konuda yapılan sahih rivayette, Ebû Katade diyor ki: "Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz öğle ikindi ve sabah namazlarında ilk iki rekâtta hem Fatiha'yı, hem birer sûre okurdu. Öğle, ikindi ve yatsı'da son iki rekâtta sadece Fâtiha'yı okumakla yetinirdi. Çoğu kez okuduğu sûreleri işitebiliyorduk. Birinci rekâtta kıraati ikinciye nisbeti uzun tutardı." (Buharı - Muslim - Ebu Davud - Fıkhu's-Sunne; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/270-273.)

  Bütün fakihlerin ittifakı ile iki rekattaki surelerin tertibinin, Mushaf düzenine göre olması mendubdur. Surelerin ters çevrilmesi, yani aşağıdan yukarıya doğru okunması mekruhtur. Surelerin sonları ile ortalarının okunması mekruh değildir. Çünkü Ebu Sâid şöyle demiştir: "Namazda Fatiha ile kolayımıza gelen sure ve ayetleri okumakla emrolunduk"
  Nafile namazlarda iki veya daha çok sureyi birleştirmek câizdir. Çünkü peygamber (s.a.v.) bir rekatta Bakara, Âl-i İmran ve Nisa surelerini okumuştur, farz namazlara gelince mustehab olan ilave etmeksizin Fatiha ile birlikte bir sure ile yetinmektir. Çünkü peygamber çoğu namazda böyle yapardı.
  (Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ans. C.2, Sf: 25, 26)

  İkinci rakatte okuyacağı sûrenin, birinci rekâtte okuduğu sûreden sonra tertib bakımından gelen bir sûre olması mustehabdır. Zira bu, Peygamber (a.s.) Efendimiz'den nakledilmiştir. O bakımdan İbn Mes'ûd'dan (r.anh) sûreleri menkûs (sondakini öne almak suretiyle) okuyan vermiş kimse hakkında ne düşündüğünü sorduklarında, o şu cevabı vermiştir:
  "O adamın kalbi menkûstur."
  Ama İmam Ahmed b. Hanbel böyle yapmakta bir sakınca olmadığını söylemiştir. (el-Muğnî, Kıraat: 1/495)


  İslama Göre Delilik = Akıl Hastalığı

  Düşünme, anlama, idrak etme; karar verme ve tedbir alma yeteneklerindeki eksikliktir.
  İslam'da kişinin yaptığından sorumlu tutulması, akıllı olmasına bağlanmıştır. Çünkü emir ve yasakların muhatabı akıl sahibi kişilerdir.
  Kur'an-ı Kerîm'de akıldan söz eden pek çok ayet vardır. Mesela:
  "Ey akıl sahibleri, kısasta sizin için hayat vardır, böylece korunursunuz" (Bakara, 179)

  "Siz kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?" (Bakara, 44)

  "Ey kitap ehli, neden İbrahim hakkında tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat'da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Düşünmüyor musunuz?" (Âl-i İmrân, 3/65).

  Akıl ve temyiz kabiliyeti arızalanınca, kişinin dini yükümlülükleri kalkar. Dikkat edilecek husus, tasarruf sırasında, iyi ile kötüyü ayırdetme kabiliyetinin mevcut olup olmadığıdır. Çünkü bazı akıl hastalıkları temyiz kudretini devamlı surette kaldırırken, bazı hastalıkların temyiz gücünü kaldırması sürekli değildir. Hasta aklı başında iken yaptığı iş ve tasarruflardan sorumludur.
  Mesela, sar'alıların iki sar'a nöbeti arasındaki zamanda aklı başındadır. Yahut uykuda gezenler, diğer zamanlarda temyiz kudretine sahiptirler.

  Akıl hastalığı yirmidört saatten fazla sürerse namaz; Ramadan ayı süresinde devam ederse oruç; bir yıl geçerse hac ibadetlerinden sorumluluk kalkar. İyileşince bunları kaza etmek gerekmez. Zengin olarak bir yıl geçince de o yılın zekatı düşer.
  Ancak Hanefiler dışındaki fakihlere göre ise zekat, malî bir vergi sayılır ve velîsi bunu akıl hastasının malından verir (el-Kasânî, Bedayetu's-Sanayi', V/155).

  Akıl hastaları mal telefinden şahsen değilse de malen sorumludurlar. Meydana getirdikleri zarar, mallarından tazmin edilir. Suç işlemeleri halinde bedenî ceza uygulanmaz.
 3. Abdullah Yusuf

  Abdullah Yusuf İyi Bilinen Üye Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  BarekAllah hocammm....
 4. MuhacirSelman

  MuhacirSelman Islam-TR Üyesi

  Allah razı olsun..
 5. soru işareti

  soru işareti Üyeliği İptal Edildi

  "Allah ve elçisi" ifadesinden, Allah ve elçisinin ortaklığını anlayanlar olduğunu düşünüyorum.
  Allah'a uymak ile elçiye uymak farklı şeylerdir. Putları aracı edinip Allah'a ulaşmaya çalışan kişi de "kendince" Allah'a uyuyordu. Nitekim Kur'an'da, müşriklerin yaptıkları kötü işlerin Allah'ın emri olduğunu söyledikleri belirtilir.
  Onların Allah ile ilgili hiçbir sorunları yoktu. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyor ve O'nu hoşnut edecek şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Onların tüm sorunları Allah'ın elçisiydi. Onlar Allah'a o kadar bağlıydılar ki elçilerin Allah'a iftira ettiklerini düşünüp elçilere karşı çıkmaktaydılar. Bu bugün de böyledir. Birçok ateist Allah'a inanıyor ancak din kendilerine hoş gelmediği, ağır geldiği için "Allah böyle şeyler emretmez" "Muhammed uydurmuştur" diyenler ve hatta din kurallarını beğenmeyip, bu din kuralları "Allah'a hakarettir" diyen ateistler vardır. Demek o ki birçok kişi aramızdaki ortak kelime olan Allah'a inanıyor, kendince de iyilik yapıp kötülükten men ederek ona itaat ediyor ancak elçilere uymayı kabul etmiyor. Durum böyle olunca Allah'a kendince de olsa birçok kişi uyuyor. Elçiye uymak ise Kur'an'dan geçiyor. Elçiye uymak Allah'a uymak ile aynı şey olduğuna göre sadece elçi de diyebiliriz. "Allah'a uy" diyeceksiniz, müşriğin biri de çıkıp "ben zaten Allah'a inanıyorum ama Elçiye/Muhammed'e/Kur'an'a inanmıyorum" diyecek. Sonra bir de "elçiye/Muhammed'e/Kur'an'a uy" demek durumunda kalacaksınız. Bu yüzden doğrudan "Elçiye/Muhammed'e/Kur'an'a" demek daha kestirme bir yoldur.
 6. İZZETLİ

  İZZETLİ Islam-TR Üyesi

  ahi Allah cc inananlar ateist konumunda olmasa gerek
 7. soru işareti

  soru işareti Üyeliği İptal Edildi

  Ateist diyerek, yaratıcıya inanmayan tesadüfçüleri kastetmiyorum. Yaratana inanıp elçiliğe/elçilere inanmayan dinsizleri kastediyorum.
 8. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  Dünyada Sadece sana ait olan bu zannetmeyi , okuyan nasıl zannetsin?
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.