Müslümanı Dinden Çıkartan 99 Söz Ve Hareketler...

Konu, 'iLMi Munazaralar' kısmında şeriatkılıcı tarafından paylaşıldı.

 1. şeriatkılıcı

  şeriatkılıcı Misafir

    
  Müslümanı Dinden Çıkartan 99 Söz Ve Hareketler...

  "İman ettikten, Peygamber'in hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkâr eden bir kavmi, Allah nasıl hidâyete erdirir? Allah zalim kavmi hidayete erdirmez İste bunların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lânetinin üzerlerine olmasıdır O lânet içinde ebedî olarak kalacaklardır Onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine rahmet nazarıyla bakılmaz Ancak bundan sonra tevbe edip ıslâh olanlar müstesnadır Çünkü Allah, "Gafûr'dur, Rahîm'dir" Çok affedici ve çok merhametlidir Şüphesiz ki iman ettikten sonra inkâr eden sonra da inkârda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir Onlar için can yakıcı bir azap vardır Onların bir yardımcıları da yoktur" (Âlu İmrân, 3/86-91)


  1- Allahın varlığı hakkında insanda meydana gelecek en ufak bir şüphe ve tereddüt.
  2- Allahın cisim olduğunu düşünmek ve hayalinde canlandırmak.
  3- Cenab’ı Hakkın sıfatlarından herhangi birini insanların sıfatlarına benzetmek.
  (Mesela Cenabı Hakk’a dil ve ağız gibi mahlukatın hassalarından olan azalar hayal etmek)
  4- Allah’ı bir şeye hulûl etmiş olarak kabul etmek.
  5- Cenab’ı Hakka analık, babalık veya oğulluk isnad etmek. Haşa "Allah Baba" demek veya "Her şeyi yaratan Allah ama Allah’ı yaratan kim" (!) gibi sözler söylemek veya bunları kalbinden geçirmek. (Cenabı Hak Yaratan varlıktır. Yaratılan varlık değildir)
  6- Peygamberlere yalancılık isnadında bulunmak
  7- Peygamberlerden herhangi birini inkar etmek.
  8- Peygamberlere günah isnadında bulunmak
  9- Peygamberlerin yüksek terbiye ve ilimlerini Allah’ın yetiştirmesiyle değil de, bir insanın yetiştirmesiyle olduğunu sanmak.
  10- Meleklerden her hangi birini inkar etmek.
  11- Meleklere erkeklik dişilik isnadında bulunmak.
  12- Hakkında ayet olan herhangi bir mücizeyi inkar etmek
  13- Tevatur yoluyla sabit olan ayın yarılması ve mirac hadisesi gibi mücizeleri inkar etmek.
  14- Kur’an-ı Kerim’in bir ayet veya bir cümlesini inkar etmek.
  15- Kur’an-ı Kerim’de en ufak bir noksanlık düşünmek ve "kifayetsizdir" diye bir fikre sahip olmak.
  16- Kur’an-ı Kerim’in hükümlerinden ve kanunlarından daha üstün kanun ve hükümler olduğunu iddia etmek veya düşünmek, veya hutta ileri bir zamanda böyle bir fikre sahip olabilirim diye düşünmek.
  17- Kabir sualini ve azabını, öldükten sonra dirilmeyi inkar etmek veya şüphe ile karşılamak.
  18- Hesap gününü, sıratı, mizanı, cennet ve cehennemi inkar etmek.
  19- Cennet nimetleri veya Cehennemin azabı hakkında şüphede bulunmak, inkar etmek "Allah hiçbir kuluna azap etmez" demek.
  20- mü’minlerin ebediyyen Cehennemde kalacağını söylemek.
  21- Her hangi bir farzın bir cüz’ünü veya tamamını inkar etmek, Mesela: "5 vakit namazdan öğle veya ikindi namazları bu devirde kılınmaz, farz olamaz" demek veya düşünmek.
  22- Faizi, insan öldürmeyi, günah ve haram kabul etmemek.
  23- İslam dinini mühimsememek ve hor görmek.
  24- Herhangi bir kâfiri mü’minden üstün görmek.
  25- Haramlardan birini helâl adetmek veya ayetle sabit bir haramı inkar etmek.
  26- Sahabelerden her hangi biri hakkında münafık, mürai (iki yüzlü), kâfir diye düşünmek.
  27- Bir mü’mini imanından dolayı hakir görmek veya bir kâfiri küfründen dolayı üstün görmek.
  28- İslamiyetin dünya saadetine engel olan bir din olduğunu söylemek veya düşünmek.
  29- Bir mü’mini küfürle suçlamak.
  30- Küfrü icap ettiren her hangi bir şeyi kendi isteğiyle hatırından geçirmek.
  31- Üzerinde ayet yazılı her hangi bir şeyi kasten kirletmek veya pisliğe tutmak.
  32- "Müzik aletlerinden birini çalarak Kur’an okumak"
  33- "O adam peygamber olsa gene inanmam"demek.
  34- "Peygamber gelse gene kabul etmem" demek.
  35- "Allah olsan ne yapabilirsin sen bana" demek.
  36- "Allah’ ımı inkar edeyim bu böyle" demek.
  37- "Ne olur şu güzelim şarap haram olmasaydı" demek.
  38- "Namaz kılmam, kılmayacağım" demek.
  39- Allahın emir ve yasaklarından ve kanunlarından biriyle alay etmek, (mesela alaylı alaylı : Hırsızlık mı yaptın uzat kolunu, adam mı öldürdün uzat boynunu" diyerek istihza etmek veya istihza edenin gülmesine gülerek mukabelede bulunmak.
  40- Küfrü icabettiren bir söz söylendiğinde onu gülerek karşılamak.
  41- "İslam dini efsane ve hurafeden ibarettir" demek.
  42- Ruhların kalıptan kalıba geçtiklerine inanmak.
  43- Peygamberimizden sonraki hiristiyan ve yahudileri mü’min kabul etme, onların da dini haktır diye itikat etmek.
  44- Kur’anın kanunlarını Allahın kelamı diye değil de akla, mantığa, ilme ve felsefeye uygundur diye kabul etmek.
  45- Bir kâfire karşı muhabbet etmek. (Bu hususa bilhassa taassup derecesinde her hangi bir fıkraya fikren angaje olan kimseler dikkat etmelidir. Hele hele her şeyin sahtesinin çıkktığı günümüzde pek öyle zahire ve elfaza kapılarak hemen. "iyidir, aradığımız ve beklediğimiz olsa olsa budur" diye körü körüne birine sevgi beslememek lazımdır. Çünkü dış memleketlerden konmuş casuslar bir memleketin en yüksek idari mevkilerini işgal edebiliyorlar ve yükselebiliyorlar. Bu türlü bir sevgi dahi kişinin imanını ****ürür.)
  46- Uzun müddet küfre hizmet etmiş ve müslümanlığa zararı dokunmuş birisini sevmek, onu desteklemek ve hakkında Allah razı olsun diye dua etmek.
  47- Ölmüş bir kâfire veya İslam dinine kötülüğü dokunmuş birine "Allah rahmet eylesin" demek.
  48- Kafirlerin öteden beri kendilerini müslümanlardan ayırmak için kullandıkları Haç, zünnar (v.s) gibi alameti küfür olan şeyleri takmak veya giymek.
  49- Allah’ın ve dininin düşmanlarını taklit etmek, onların hallerini, tavırlarını kendisine örnek ittihaz etmek.
  50- İbadetlerinde Cenabı Hakkın rızasından başkalarının hoşnutluğunu gözetmek ve başkalarının görmeleri için kulluk etmek.
  51- Kendisi veli olmadığı halde velilik iddiasında bulunmak.
  52- "Bu gün Kur’an-ı Kerimle dünya idare edilemez" demek veya diyen birine "doğru söylüyor" demek.
  53- Allah’a (cc) peygemberimize ve peygamberlerden herhangi birine, dine veya kitaba sövmek, hakaret etmek veya söven, hakaret eden birine sevgi beslemek o anda onun yüzüne gülmek.
  54- Ağıza veya göze sövmek, küfretmek.
  55- Nazar değmesin diye bir şeye boncuk takmak (Allah’tan gayri bir şeyden ümit beklemek)
  56- Allah dostlarından her hangi bir veli’ye düşmanlık etmek, çalışmalarını baltalamak.
  57- Şeriat, dini aykırılıkları bulunmayan ve Allah’ın dinini yaymağa çalışan bir topluluğa, Kur’an’ın şeriatın öğretildiği bir müesseseye düşmanlık etmek ve onların çalışmalarını baltalamak.
  58- Bir kâfirin dünyalık bir iyiliğinden dolayı cennete gireceğine kail olmak ve mesela "insanlığa bu kadar iyiliği dokunup da cennete giremiyecek olursa ben de cennet’e girmem" demek.
  59- Her hangi bir sünneti ittihaz etmiş bir mü’mine "sana hiç yakışmamış" demek. (Mesela sakal ve bıyık)
  60- Hakkında nas (Ayet-Hadis) olduğu açıkça bilinen, ayrıca icma ve selefi salihiyn efendilerimizin, Şah’ı Nakşi Bendi Abdulhaliki Gucduvani, İmamı Rabbani ve daha binlerce İslam büyüklerinin kail oldukları, kabul ettikleri Rabıta hakkında ileri geri laf etmek ve küfürdür, demek.
  61- "Peygamber gelse kararımdan beni caydıramaz" demek.
  62- "Bu işin inşAllahı maaşAllahı yok artık" demek.
  63- "İşte küfrün adını günah koymuşlar. böylelerine küfür sevaptır" demek.
  64- "Oruç tutup namaz kılmak neye yarar benim kalbim temiz" demek ve farzları hafife almak.
  65- "İslam dini dünya işlerini geriletmiştir" demek.
  66- Melaike-i kiramdan herhangi birine günah isnadında bulunmak (Harut ve Marut gibi)
  67- Hastalanmıyan birisine: "Seni Allah unuttu" demek.
  68- Gelecekten haber verdiğini iddia eden kimseyi tasdik etmek doğru söylüyor demek.
  69- "Eğer bu işi ben yapmış isem kâfirim" demek.
  70- Yalan olduğunu bildiği halde "Allah biliyor ki seni oğlumdan daha çok seviyorum" demek.
  71- "Allahım! rahmetini bana vermekle cimrilik etme" demek.
  72- "Allah’ın hiç işi kalmamışta bu gibi şeyleri mi yaratıyor" demek.
  73- "Allah falan kuluna şu kadar veriyor bana ise şu kadar veriyor. Bu adalet midir" demek.
  74- "Ben bu kadar iyilikte ve hayırda bulunuyorum bütün belalar yine bana geliyor. Falan kimse ise her çeşit kötülüğü yapıyor paşa gibi yaşıyor; bu nasıl adalet" demek.
  75- "Cinleri olacakları biliyor" demek.
  76- "Eğer ahirette Allah hakkı ile hükmederse senden hakkımı alırım" demek.
  77- "Falan kimse peygamber olsa idi ben iman etmezdim" demek.
  78- "Eğer Adem Aleyhisselam buğdaydan yemese idi biz eşkiya olmazdık" demek.
  79- "Falan kimse peygamber olsa idi yine de yalan konuşurdu" demek.
  80- Birisini döverken "dövme" denilse o da "Gökten dövme diye ses gelse yine bırakmam" demek.
  81- Kur’anın Arapça olmayıp başka bir lisanla olduğunu iddia etmek.
  82- Kur’anın bazı ayetlerini alaya almak ve mesela "Ben namazımı yalnız kılarım. Çünkü Allah ’İnnessalate tenhâ’ buyurur" demek.
  83- Namaz kıl diyen kimseye: "Sabret Ramazan gelsin kılarız" demek.
  84- Zikirlerle alay etmek.
  85- Bir günahı işlerken besmele çekmek.
  86- Abdestsiz olarak bilerek namaz kılmak.

  87- "Eğer Allah Cenneti bana verse, sensiz girmem" demek.
  88- "Falan adamla Cennete bile girmem" demek.
  89- "Falan kimse kıble olsa o tarafa yüzümü çevirmem" demek.
  90- Hırıstiyan veya Yahudi, yahut başka din üzere ölenlerin azab göreceklerine inanmamak.
  91- "Ramazan bitti artık namazı rafa koydum" demek.
  92- Alim kıyafetine bürünüp yüksek bir yere çıkarak alay tariki ile konuşma yapmak veya böyle yapan kimsenin hareketlerine gülmek.
  93- Boşanma hakkında : "Ben talak malak bilmem" demek.
  94- "Hırıstiyanlık Yahudilikten daha hayırlıdır" demek.
  95- Yakını ölen kimsenin. "Ey Allahım! Biz şimdi ne yapacağız sen niçin böyle yaptın" diyerek sitemde bulunmak.
  96- Meşru bir sebep olmadığı halde bir kimse için "Şu adamın kanı helaldir ve mübahtır" demek.
  97- "Allahü Teâlâ falan kimseyi vaktinden evvel öldürdü ve vakitsiz gitti" demek.
  98- Yabancı bir kadına bakıpta : "Güzele bakmak sevaptır" demek.
  99- Ahiretten bahseden kimseye . "Ordan haber veren kim? Oraya gidip gelen var mı?" demek. Günah işleyen bir kimseye "Tövbe et" denildiğinde "Ben ne yaptımda tövbe edeyim" demek...

  ALLAHA EMANET OLUN...


 2. hattabi

  hattabi Üyeliği İptal Edildi

  .
 3. Ehli_Hadis

  Ehli_Hadis Islam-TR Üyesi

  Allah’ı bir şeye hulûl etmiş olarak kabul etmek.

  İbn Arabi

  Celaleddin Rumi

  Sadreddin Konevi

  Hallac Mansur

  Genellikle Tasavvufçuların 100%99 diyelim bu itikada sahip Çünkü bu yukarda saydıklarım bunların Hocaları Şeyhleri üstatları genellikle bunlara bu yukarda saydığım kişilerin itikadı öğretiliyor Tam olarak açıklamasalarda yavaş yavaş zehirliye zehirliye şırınga ediyorlar....
 4. ruveyda

  ruveyda İyi Bilinen Üye Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  bunlar tarikat şeyhleri ...........zaten bu tarikatlarda şirk işlenmektedir(içinde şirk mefhumu olmayan bir tarikat biliyorsan ona birşey diyemem)..helede rabıta olayı çok tehlikeli.......bu konuda forumumuzda yazılar yer almaktadır........tekrar yazmaya gerek yok....arama motorundan bulabilirsiniz
 5. celcelet

  celcelet Islam-TR Üyesi

  şeriat kılıcı arkadaş, bu maddelerle ilgili kaynak ver de kardeşlerin kafası karışmasın...

  mesela şu ilk madde şüpheye düşmek;

  "Her ne zaman şeytandan bir gıdık seni gıdıklayacak olursa =şeytan sana bir fit verirse, hemen Allah'a sığın! O, şüphesiz işiten ve bilendir."
  (A'RAF- 200)

  Ayrıca, rasulullah(s.a.v) imanda şüpheye düşen kişinin "amentu billahi ve rasulihi" duasını okumasını buyurmuştur.

  Lütfen kişiyi dinden çıkaran halleri kur'an ve sünnete göre bildirelim, yolumuzu bu ışıklar aydınlatsın; yoksa bir kişi "dinden nasıl olsa çıkmışım, içimdeki bu şüpheyle de dine girmiş sayılmadığıma göre dinsiz olayım" derse siz çok büyük bir günah almış olursunuz.
 6. şeriatkılıcı

  şeriatkılıcı Misafir

  akhi bunlar "insanı uçuruma götüren sözler" kitabındada geçiyordu. kasten yaptığım bişey değil. o kitabda maddelerle ilgili ayetlerde vardı.. bende ilgimi çekti bunu konu yapıyım bare dedim pişman oldum ... tabi sonradan çıktı bu maddelerden bazılarının ehli sünnete uymadığı... ayrıca bu maddelerde alıntıdır... büyük ihtimal: bu maddeleri yazan kişide bu kitabdan etkilenmiş.tartışacaksak bu maddeleri ilk yazan kişi ile tartışalım ... inşAllah ... inşaAllah yanlış anlaşılmaz... herşey güzellikle çözülür

  işte o okuduğum kitabın resmi:

  [​IMG]
 7. hattabi

  hattabi Üyeliği İptal Edildi

  .
 8. şeriatkılıcı

  şeriatkılıcı Misafir

  ben teşekkür ederim.
 9. kelime-i şehadet

  kelime-i şehadet Islam-TR Üyesi

  bence en büyük sapıklık bir konuda kaynaksız olarak atıp tutmaktır ve en hak yol da ola ki hakkı bulamasan da hakkı aramaktır. Allahualem benim görüşüm budur.
 10. tewhid-el-hak

  tewhid-el-hak Islam-TR Üyesi

  60- Hakkında nas (Ayet-Hadis) olduğu açıkça bilinen, ayrıca icma ve selefi salihiyn efendilerimizin, Şah’ı Nakşi Bendi Abdulhaliki Gucduvani, İmamı Rabbani ve daha binlerce İslam büyüklerinin kail oldukları, kabul ettikleri Rabıta hakkında ileri geri laf etmek ve küfürdür, demek.


  yani simdii sahi naksibendi veya imami rabbani hata yapamzlarmi onlar'in kabul etigi bir sey kur'an ve sunnette yoksa biz onu inkar etsek kafirmi oluruz towbe estaghfirullah hangi delile dayanarak bunu oyluyorsun ?
 11. cislami

  cislami Islam-TR Üyesi

  Kardeş kusura bakmada bu madde gözüme carptı digerlerine bakmadım ama rabıta konusunda ayet,hadis ve icma olduğuna dair bir kanıt ben bulamadım bu güne kadar bu alıntı yaptığın kitapta kaynağı varsa bunu bize yazarsan sevinirim.Yıllardır selef üzerine araştırmalar yaparım onların izledikleri yolu takip etmek için azmederim, ama ben böyle bir şey yapıp tavsiye ettiklerine dair birtek cümle dahi görmedim...
 12. sahabeerkam

  sahabeerkam Islam-TR Üyesi

  insanın insanı rabıta etmesi çok büyük günahlardandır.insanı rabıta eden kelime-i şehadet-i bozmuştur.

  çok basit olarak peygamberlerimiz asla kendilerini rabıta ettirmedi.ettirdi diyen iftira atmıştır.

  zira heykelini yaptırırdı.

  adıyamancı bazı cahillerin şeyhlerinin resimlerini göğüslerinde taşıyıp arada bir çıkarıp bakması rabıta etmesi gibi.

  hepsi böyledir dersem yanlış olur.ama rabıta yapmayanı aralarına sokmadıklarını biliyorum.zira ben cahilliğimde şeyhlerini rabıta etmediğim için atıldım. aralarına almamışlardır.


  Allah c.c yar ve yardımcımız olsun.
 13. sahabeerkam

  sahabeerkam Islam-TR Üyesi

  Lailaheillallahmuhammedunresulillah
 14. omer.hattap

  omer.hattap Üyeliği İptal Edildi

  56- Allah dostlarından her hangi bir veli’ye düşmanlık etmek, çalışmalarını baltalamak.

  bu kunuyu açan arkadasa soruyorum Allah dostu dediğiniz kimseler kim acaba tarikat şeyhlerinimi kast ediyorsunuz yoksa baska kımselerimi başka kimselerse bir kaç örnek verebilirmisiniz
 15. seekerofthelight

  seekerofthelight Üyeliği İptal Edildi

  güzel bilgiler teşkur ederım. bir üstteki soru. gerkcekten siz tarikat şeyhlerinin bukadar değerli oldugunu mu düşünüyorsunuz? merak ettiğimden soruyorum..
 16. omer.hattap

  omer.hattap Üyeliği İptal Edildi

  değerlimi allah onları o hal üzerine haşr etsin dinin en buyuk düşmanları onlardır
 17. sunnetvetevhid

  sunnetvetevhid Islam-TR Üyesi

  Hak olan sözlerin arasına zehir gibi küfür sözlerde sıkıştırmışlar. hani suyun içine zehir atmak gibi. 60 cı maddeden sonra ben kaale almadım pek bu yazarın sahibini. konuyu açan arkadaşında bu konulardan bilgisi olduğunu zannetmiyorum. veya okumadı
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.