94- İNŞİRAH SÛRESİ

Suyûtî, Sûrenin, müşriklerin mü'minleri fakirlikleri sebebiyle ayıplamaları üzerine nazil olduğunu söyler.[1] ki Sûrenin tamamı Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur ve bunda icma vardır. Nüzul sırası itiba*riyle Duhâ Sûresinden sonra nazil olmuştur.[2]

5. Muhakkak ki güçlükle beraber bir kolaylık vardır. ö.Elbette güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
İbn Ebî Hatim'in Ebu Zür'a kanalıyla Enes ibn Mâlik'ten rivayetine göre bir gün Hz. Peygamber (sa) oturuyormuş. Karşısında da bir taş varmış. "Zorluk gelip şu taşın içine girse kolaylık gelir ve onun içine girerek zorluğu oradan çı*karırdı." buyurmuş ve işte bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeleri in*dirmiş.[3] İbn Merdûye'nin Câbir ibn Abdullah'tan rivayetine göre bu iki âyet-i kerime Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Ancak Alûsî, bu rivayetin sıhhatinin şüpheli olduğunu da kaydetmiştir.[4]

[1] Suyûtî, Lübâbu'n-Nukûl, 11,199-201.
[2] Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/957.
[3] İbn Kesir, age vin.453.
[4] Alûsî, age. xxx,i65.
Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/957.