Çözüldü Hz. Isa ( A.s.) Tekrer Dunyaya Gelecek Mi?

Konu, 'Peygamberler, Sahabeler ve İslam Alimleri' kısmında El-ihadu hattal mevt tarafından paylaşıldı.

 1. El-ihadu hattal mevt

  El-ihadu hattal mevt Islam-TR Üyesi

    
  Esselamualeykum. Hz. İsa nın Allah katına allındığını biliyoruz benim sorum Hz. isa tekrar gelecekmi ? Bununla alakalı bir delil varmı ?
 2. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

 3. eL_Muhacir

  eL_Muhacir Cemaat cihad için,cihad cennet içindir !!! Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Ömer İbn Abdulaziz adlı üyemizin konuya cevabı inşaALLAH


  Bu konuda Ehli Sünnet alimlerinden avama kadar her Müslümanın icması vardır. İslam tarihinde küçük bir mutezile gurup hariç İsa(as)'ın göğe çekildiğine ve kıyamete yakın nuzül edeceğine hiçbir kimse muhalefer etmemiştir. Çünkü bu mesele "mütevatir" olarak sahabeden ve talebelerinden nakledilmiştir.

  Delillere gelince Kur'an ve Sünette bu konuda birçok deliller vardır. Sahabe ve tabiin alimleri İsa(as)'ın nuzulüne işaret eden ayetleri tefsir etmişlerdir. Onlardan birkaç tanesini zikredelim.

  1. Ayet: “Şüphesiz ki o (İsa) kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun...” (Zuhruf 61)

  İbn Abbas: "Bu ayetten murad, İsa(as)’ın kıyamet gününden önce ortaya çıkmasıdır" demiştir.

  Bunu İbn Cerir, İbn Ebi Hatim ve Taberani çeşitli yollardan tahriç ettiler. (Keşmiri, et-Tasrih bi-ma Tevatere fi Nuzuli’l-Mesih)

  Katade'de aynı ayet hakında diyor ki: "Hz. İsa nüzulü, kıyamet için bir işarettir"

  Bunu Abdürrezzak, Abd b. Humeyd ve İbn Cerir tahriç etmiştir.

  Hasan Basri'de aynı şekilde Zuhruf Suresi 61. ayetten maksadın Hz. İsa’nın nüzulü olduğunu söylemektedir.

  Bunu Abd b. Humeyd ve İbn Cerir tahriç etmiştir.

  İmam Ebu Hanife'nin Fıkhu Ekber'ini şerh eden Aliyyul Kari diyor ki:"Bu ayet Hz. İsa’nın nüzuluna delil olan ayetlerden birisidir"

  (Fıkhu'l Ekber Şerhi Aliyyul Kari)

  2. Ayet:“...(İsa), beşikte ve yetişkinlikte (kehlen) insanlarla konuşacak." (Al-i İmran 46)

  İbn Kesir bu ayet hakkında diyor ki: "Hz. İsa beşiğinde de yetişkin halinde de insanlarla konuşacak, küçüklüğünde bir mucize ve peygamberliğine bir alamet olmak üzere insanları tek olan Allah’a ibadete çağıracak, yetişkinliğinde Allah’ın bu konudaki vahyi üzerine yine bu çağrıyı yapacaktır"(İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim)


  3. Ayet:“Kitap ehlinden her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir." (Nisa 159)

  İbn Abbas diyor ki:"Bütün Ehl-i Kitap Hz. İsa’nın ölümünden önce ona inanacaktır."

  Bunu İbn Cerir ve İbn Ebi hatim tahriç etmiştir.

  İbn Kuteybe bu ayet hakkında diyor ki:"Hz. İsa’nın nüzulü sırasında Ehl-i Kitaptan hiç kimse olmayacak, ancak Hz. İsa’ya inanan tek bir millet olacak. Bundan sonra da İsa (a.s.) ölecektir." (İbn Kesir Tefsirul Kuran'ıl Azim)

  İmam Taberi bu ayet hakkında diyor ki:"İsa(as) yere inince, kendisine iman etmeyecek hiçbir Ehli Kitab yoktur." (Taberi, Cami’u’l-Beyan)

  Yine Aliyyul Kari bu ayeti İsa(as)'ın nuzülüne delil getirmektedir.

  4. Ayet:"Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak gönderileceğim gün bana selam olsun."

  Aliyyul Kari diyor ki:"Ayet genel bir haşirden değil de, Hz. İsa’nın özel bir gönderilişinden bahsetmektedir. Zira aynı ayette vefatından da bahsedilmiştir ki, bu da çarmıhta ölmediğini göstermektedir." (Fıkhu'l Ekber Şerhi)

  Bunlar İsa(as)'ın nuzülüne işaret eden ayetlerdi. Aslında bu konuda mütevatir sünnetle sabittir. İnşaAllah şimdi bu konu hakkındaki sahih hadisleri nakledelim:

  1. Hadis:"Ebu Hureyre’den nakledilen bir hadiste belirtildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, adaletli bir hükümdar olarak Meryem oğlu İsa’nın aranıza adaletli bir hakim olarak ineceği, haç’ı kırıp, domuzu öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır. O zaman mal öylesine çoğalır ki kimse onu kabul etmez. Ta ki, tek bir secde, dünya ve içindekilerden tamamından daha hayırlı olur."

  Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace

  2. Hadis:"Ebu Hureyre’den rivayet edilen başka bir hadiste ise Allah Resulü şöyle buyurmuştur:"İmamınız kendinizden olduğu halde, Meryem oğlu (İsa) inince durumunuz nice olacak?"

  Buhari, Müslim, İbn Mace,

  3. Hadis:"Ebu Hureyre, Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu nakletmektedir: "Peygamberler birbirlerinin babaları bir, anneleri farklı kardeşleridir. Ben İsa b. Meryem’e insanların en yakınıyım. Benimle İsa arasında bir peygamber yoktur. O gerçekten inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O, orta boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içindedir. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslam için savaşacaktır. (Hıristiyanların) haçını kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır. Onun zamanında Allah milletlerin hepsini helak eder. Sadece İslam kalır. Mesih-Deccal’ı helak eder. O da yeryüzünde kırk sene kalır, sonra vefat eder. Müslümanlar onun üzerine namaz kılar."

  Buhari, Ahmed

  4. Hadis:"Ebu Hureyre’den gelen başka bir rivayette Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki Meryem oğlu, hac ve umre yahut ikisini birden yapmak için mutlaka Fecc-i Ravha’da telbiye getirecektir."

  Muslim, Ahmed, Hakim

  5. Hadis:"Cabir (ra)’den nakledilmiştir. Buna göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden bir taife hak üzere gelip ta kıyamete kadar devamlı olarak savaşacaklardır. O zaman İsa ibn Meryem de inecek; emirleri: “Haydi gel, bize namaz kıldır!” diyecek. Buna karşılık: “Kimimiz kimimizin emiridir. Bu, Allah’ın bu ümmetine bir lütfu keremidir” diyecektir."

  Ahmed

  6. Hadis:"Abdullah b. Amr’dan gelen bir rivayet bulunmaktadır: "... Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Deccal ümmetimin arasından çıkacak ve kırk (zaman) kalacaktır. (Kırk gün mü dedi, kırk ay mı, yoksa kırk sene mi bilemiyorum). Derken Allah Meryem oğlu İsayı gönderecektir. O Urve b. Mes’ud gibidir. Deccal’ı arayıp helak edecektir. Sonra insanlar arasında yedi sene duracak; iki kişi arasında düşmanlık olmayacaktır. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderecek ve yeryüzünde kalbinde zerre kadar hayır yahut iman bulunan hiçbir kimse kalmayacak ve hepsinin ruhunu kabzedecektir."

  Muslim

  7. Hadis:"Mücemmi’ b. Cariye el-Ensari demiştir ki: Rasulullah (s.a.v.)’in şöyle dediğini işittim: “Meryem oğlu İsa, Deccal’ı Lut kapısında öldürecektir."

  Müsned, Tirmizi

  8. Hadis:"Ebu Hureyre’nin bir rivayetinde Rasulullah (sav)’den şöyle işittiğini buyurmuştur:“ Romalılar A’mak’a yahut Dabık’a1 inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Onların karşısına Medine’den o gün yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu çıkacaktır. Askerler saf bağladıkları vakit Romalılar bizimle, bizden esir alınanların arasını serbest bırakın: Onlarla harbedelim, diyecekler. Müslümanlar da: hayır! Vallahi sizinle din kardeşimizin arasını serbest bırakamayız, cevabını vereceklerdir. Müteakiben onlarla harbedecekler ve üçte biri yenilgiye uğrayıp, Allah indinde şehitlerin en faziletlisi olacaklardır. Sonra İstanbul fethedilecektir. Gaziler kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış ganimetleri taksim ederken aniden içlerinde şeytan bağıracaktır: “Ne duruyorsunuz, Mesihu’d-Deccal çıktı, ailelerinizi bastı.” Ortada bir şey yokken hemen çıkacaklardır. Şam’a geldiklerinde gerçekten çıkmış olacak. Onlar saflarını teşkil edip savaşa
  hazırlanırken namaza kamet getirilecek, derken gökten Meryem oğlu İsa inip onlara imamlık edecek. Allah’ın düşmanı (Deccal) onu görünce, suda tuzun eridiği gibi eriyecek. Onu o haliyle bıraksa tamamıyla eriyecek, fakat daha tam erimeden onu kendi eliyle öldürüp mızrağındaki kanını halka gösterecektir."

  Müslim, İbn Mace, Müsned

  9. Hadis:"Ebu Hureyre’nin konu ile ilgili bir rivayetinde Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Şayet ömrüm uzun olursa, İsa b. Meryem’e yetişeceğimi ümit ederim. Eğer ölüm erken gelir de ona yetişemezsem, sizden ona yetişeniniz olursa, benden ona selam söyleyin."

  Müslim, İbn Mace, Müsned

  10. Hadis:"Abdullah b. Ömer’in rivayetinde Hz. Peygamber bir gün insanların arasında Deccal-Mesihi zikrederek şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah şaşı değildir. Dikkat edin ki, Deccal-Mesihin sağ gözü şaşıdır. Onun gözü sanki salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış, iri bir üzüm tanesi gibidir. Ben geceleyin kendimi (uykuda) Ka’be yanında gördüm. Ansızın esmer bir zatla karşılaştım. Sanki o görülen esmer erkeklerin en güzelidir. Başının saçı iki omuzu arasındasarkıyor. Saçları taranıp arınmıştı da başı su damlatıyordu. İki elini iki kişinin omuzlarına koyarak o iki kişi arasında Beyt’i tavaf ediyordu. “Bu kimdir?” dedim. “Meryem’in oğlu Mesihtir” dediler. Sonra onun arkasında gayet kıvırcık saçlı, sağ gözü sakat ve börtlek, gördüğüm insanlar arasında İbn Katan’a en çok benzeyen birisini gördüm. Bu da iki elini iki kişinin omuzlarına koyarak Beyt’i tavaf ediyordu. “Bu kimdir?” diye sorduğum vakit, “Bu Mesih Deccal’dir” dediler.”

  Buhari, Müslim, Muvatta

  Bunların yanında daha birçok sahih hadis vardır. İsa(as)'ın nuzulü mütevatirdir. 40'dan fazla sahabeden nakledilmiştir. İsa(as)'ın nuzlü'nün mütevatir olduğu şu alimlerden nakledilmiştir.

  İmam Taberi
  Kadı İyad
  İbn Kesir
  Aliyyul Kari
  Kurtubi
  İbn Hacer El Askalani
  Keşmiri

  Kısacası bu mesele Kur'an, Sünnet ve Ümmetin icmasıyla sabittir. Kim Rasulullah(sav)'den mütevatir olarak nakledileni inkar ederse, alim olsun cahil olsun her bir Müslümanın icmasıyla Allah'a ve Rasulüne kafir olmuştur.

  İsa(as)'ın nuzülüyle ilgili rivayetleri İslam tarihinde "zayıf" kabul eden ender isimlerden biri de İbn Haldun'dur. Günümüzde ise İsa(as)'ın nuzulünü inkar edenler ise şöyle:

  Mustafa İslamoğlu (Kendisi ben sünnet inkarcısıyım demiyorda İbn Haldun'un görüşünü kabul ediyorum diyor)
  Abdulaziz Bayındır
  Yaşar Nuri Öztürk
  Süleyman Eteş

  Kısacası mutezile ekolü İsa(as)'ın nuzlünü inkar etmişlerdir. Bununla beraber işlerine gelen yerlerde hadisleri kabul ederler. 50 tane sahabeden gelen rivayeti kabul etmezler fakat işlerine geldiği zaman birtek sahabeden gelen hadisle amel ederler.

  "Haktan geriye sapıklıktan başka ne vardır?" (Yunus Suresi 32. Ayet)
 4. El-ihadu hattal mevt

  El-ihadu hattal mevt Islam-TR Üyesi

  Allah razı olsun ..
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.