Ayetlerle Mü’minlerin Özellikleri

Konu, 'Kur-an'ı Kerim' kısmında KavlulFasl tarafından paylaşıldı.

 1. KavlulFasl

  KavlulFasl Islam-TR Üyesi

    
  AYETLERLE MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ

  1.İslam fıtratı üzere dünyaya gelip, ismi Allah tarafından konan(Hac 78)

  022.078 Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O, sizi seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kuran'da, peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O'dur. Artık, namaz kılın, zekât verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!


  2.Hizmet alanı ve hizmet yasası Hak tarafından açıklanan(Nur 62)

  024.062 Doğrusu Allah'a ve Peygamberine inanan Müminler, Peygamberle beraber bir işe karar vermek için toplandıklarında, ondan izin almaksızın gitmezler. Senden izin isteyenler, işte onlar, Allah'a ve Peygamberine inananlardır. Bazı işleri için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver, Allah'tan, onların bağışlanmalarını dile. Allah şüphesiz bağışlar, merhamet eder.

  3.Peygamberimizin emirlerine uyup, yasakladıklarından kaçınan(Haşr 7)

  059.007] [DI] Allah'ın, fethedilen memleketler halkının mallarından Peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir; ta ki içinizdeki zenginler arasında elden ele dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'tan sakının, doğrusu Allah'ın cezalandırması çetindir.

  4.Allah’ın ipine sımsıkı sarılan, tutunan ve ayrılmayan(Âl-i imran 103)

  003.103 Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın: Düşmandınız, kalblerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı. Allah, doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.

  5.Her türlü ihtilaflarını, meselelerini Kitap ve Sünnete götüren(Nisa 59)

  004.059 Ey İnananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onun halini Allah'a ve Peygambere bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.

  6.Hakem olarak sadece Hz.Peygamber’i kabul eden(Nisa 65)

  004.065 Hayır; Rabb'ine and olsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar.


  7.Hakimiyet hakkını sadece Allah’ta gören(Yûsuf 40)

  012.040 «Allah'ı bırakıp taptığınız, sizin ve babalarınızın adlandırdığı putlardan başka bir şey değildir. Allah onların doğru olduğuna dair bir delil indirmemiştir. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir; kendisinden başkasına değil, O'na tapmanızı emretmiştir. Bu, dosdoğru dindir, fakat insanların çoğu bilmezler».

  8.Hiçbir cahiliye hükmünü yasasını kabule yanaşmayan(Mâide 50)

  005.050 Cahiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır?

  9.Emredici güç olarak Allah’ı tanıyan (A’raf 54)

  007.054 Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan gece ile bürüyen; güneşi, ayı, yıldızları, hepsini buyruğuna baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratma da emir de O'nun hakkıdır. Âlemlerin Rabbi olan Allah Yüce'dir.

  10.Kur’an’ı bir bütün kabul edip parçalamayan (Bakara 85)

  002.085 Sonra siz, birbirinizi öldüren, aranızdan bir takımı memleketlerinden süren, onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşen, onları çıkarmak haramken size esir olarak geldiklerinde fidyelerini vermeye kalkan kimselersiniz. Kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Aranızda böyle yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Ahiret gününde de azabın en şiddetlisine onlar uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

  11.Siyonistleri,Yahudileri,hristiyanları veli kabul etmeyen (Mâide 51)

  005.051 Ey İnananlar! Yahudileri ve hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez.

  12.Dini ,oyuncak yerine koyanları reddeden (Mâide 57)

  005.057 Ey İnananlar! Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden, dininizi alaya ve eğlenceye alanları ve inkârcıları dost olarak benimsemeyin. İnanıyorsanız Allah'tan sakının.

  13.Allah’ı zikrederken tanrı kelimesi kullanmayan,ALLAH olarak zikreden(A’raf 180)

  007.180 En güzel isimler Allah'ındır, O'na o isimlerle dua edin, O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.

  14.Hastalığının şifasını sadece Allah’ın vereceğine inanan (Şuara 80)

  026.080 Hastalandığım zaman bana şifa veren O'du

  15.Taguta hiçbir zaman dua etmeyen(Ra’d 14)

  013.014 Gerçek dua ve ibadet ancak O'nadır. O'ndan başka çağırdıkları putlar kendilerine hiçbir cevap vermezler. Durumları, suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen adamın durumu gibidir. Hiçbir zaman suya kavuşamaz. İşte kafirlerin yalvarışı da böyle, boşunadır.

  16.Allah yolunda cihadı hiçbir şeye değişmeyen(Tevbe 24)

  009.024 De ki: «Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler sizce Allah'tan, Peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise, Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah fasık kimseleri doğru yola eriştirmez.»

  17.Tagutun mahkemelerinde muhakeme olmayı imanına yediremeyen(Nisâ 60)

  004.060 Sana indirilen Kuran'a ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Putlarının önünde muhakeme olunmalarını isterler. Oysa onları tanımamakla emr olunmuşlardı. Şeytan onları derin bir sapıklığa saptırmak ister.

  18.Sadece ve sadece Allah’tan korkan(Ahzâb 39)

  033.039 Allah'ın göndermiş olduklarını tebliğ edenler, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap gören olarak yeter.

  19.Allah’ın hükümlerini duyunca”işittik ve itaat ettik” diyen (Nur 51)

  024.051 Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: «İşittik, itaat ettik» demek, ancak müminlerin sözüdür, işte saadete erenler onlardır.

  20.İslam dışı metotlarla yaşamayı terk/ret eden(Âl-i İmran 85)

  003.085 Kim İslam'dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.

  21.Allah ve Rasulu’nun verdiği hükümlere saygılı olan(Ahzâb 36)

  033.036 Allah ve Peygamber'i bir şeye hükmettiği zaman, inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah'a ve Peygamber'e baş kaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur.

  22.”İnandık”demekle işlerin bitmediğini iman borcu kabul eden(Ankebût 2-3)

  029.002-003 And olsun, biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar, «İnandık» deyince, denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları da ortaya çıkaracaktır.

  23.İmanını zulme ve şirke bulaştırmayan(En’am 82)

  006.082] İşte güven; onlara, inanıp haksızlık karıştırmayanlaradır. Onlar doğru yoldadırlar.

  24.Müslüman olmakla iftihar eden(Fussilet 33)

  041.033 «Doğrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim» diyen, yararlı iş işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

  25.Kur’an ve Sünnete harp ilan edilen faiz müesseselerinden uzak kalan(Bakara 278)

  002.278 Ey İnananlar! Allah'tan sakının, inanmışsanız, faizden arta kalmış hesabdan vazgeçin.
  002.279 Böyle yapmazsanız, bunun Allah'a ve Peygamberine karşı açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer tevbe ederseniz sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz.

  26.Dünyaya ancak ibadet etmek için gönderildiğini bilen(Zâriyat 56)

  051.056 Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet/kulluk/itaat etsinler diye yarattım.

  Devamı Gelecek...
 2. KavlulFasl

  KavlulFasl Islam-TR Üyesi

  AYETLERLE MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ


  27.Dini hayatın tamamı Allah’ın oluncaya kadar cihad eden(Enfâl 39)

  008.039 Fitne kalmayıp, yalnız Allah'ın dini kalana kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse bilsinler ki Allah onların işlediklerini şüphesiz görür.

  28.Hayatı boyunca iyiliği emredip, kötülüğü yasaklayan(Âl-i Ýmran 104)

  003.104 Sizden, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan meneden bir cemaat olsun. İşte başarıya erişenler yalnız onlardır.

  29.Câhil,kafir ve müşriklerin fikirlerine katılmayan(En’am 116)

  006.116 Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar, sadece tahminde bulunurlar.

  30.Yetimin malını yemek şöyle dursun, koruyan(İsra 34)

  017.034 Yetimin malına ergin çağa ulaşana kadar en güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Ahdi de yerine getirin, doğrusu verilen ahitte sorumluluk vardır.

  31.Zan ve şüphe ile hareket etmeyen(Yûnus 36)

  010.036 Onların çoğu zanna uyarlar; gerçekte ise zan, hakikat karşısında bir şey ifade etmez. Allah, yaptıklarını şüphesiz bilir.

  32.Haram ve helal kılma yetkisinin Allah’a ait olduğuna inanan(Tevbe 31)

  009.031 Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek Tanrı'dan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka tanrı yoktur. Allah, koştukları eşlerden münezzehtir.

  33.Mü’minleri bırakıp kâfirleri, fasıkları dost edinmeyen(Mâide 51)

  005.051 Ey İnananlar! Yahudileri ve hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez.

  34.Tagutun yolunda savaşanlarla savaşan(Nisâ 76)

  004.076 İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise tağut yolunda harbederler. Şeytanın dostlarıyla savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır.

  35.Bey’at bağı boynunda olduğu halde ölmeye çalışan(Nisâ 59)

  004.059 Ey İnananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onun halini Allah'a ve Peygambere bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.

  36.Dininden dönmeyi aklından bile geçirmeyen(Mâide 54)

  005.054 Ey İnananlar! Aranızda dininden kim dönerse bilsin ki, Allah, sevdiği ve onların O'nu sevdiği, inananlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı güçlü, Allah yolunda cihad eden, yerenin yermesinden korkmayan bir millet getirir. Bu, Allah'ın dilediğine verdiği bol nimetidir. Allah her şeyi kaplar ve bilir.

  37.Allah ve Rasul’una muhalefet edenleri sevmeyen(Mücadele 22)

  058.022 Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah'a ve Peygamberine karşı gelenlere, sevgi beslediklerini görmezsin. İşte Allah, imanı bunların kalplerine yazmış, katından bir nur ile onları desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyar. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnut olmuştur. İşte bunlar, Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki, saadete erecek olanlar, Allah'tan yana olanlardır.

  38.Dost olarak Allah’ı Rasul’u ve Salih amelli Müslümanları seçen(Mâide 55)

  005.055 Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun Peygamberi ve namaz kılan, zekât veren ve rükû eden müminlerdir.

  39.Küfrü tercih edenlerle derhal irtibatı kesen(Tevbe 23)

  009.023 Ey inananlar! Babalarınızı, kardeşlerinizi küfrü imana tercih ediyorlarsa dost edinmeyin. Sizden onları kim dost edinirse doğrusu kendine yazık etmiş olurlar.

  40.Mü’minlere karşı mütevazı, kâfirlere karşı onurlu yaşayan(Mâide 54)

  005.054 Ey İnananlar! Aranızda dininden kim dönerse bilsin ki, Allah, sevdiği ve onların O'nu sevdiği, inananlara karşı alçak gönüllü, inkârcılara karşı güçlü, Allah yolunda cihad eden, yerenin yermesinden korkmayan bir millet getirir. Bu, Allah'ın dilediğine verdiği bol nimetidir. Allah her şeyi kaplar ve bilir.


  FECR teşekkür ederim..Allah Razı olsun.
 3. ruveyda

  ruveyda İyi Bilinen Üye Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Allah razı olsun kardeşim..selametle
 4. Askalani

  Askalani Islam-TR Üyesi

  Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.
  (8-ENFAL/2)

  -Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkularından korunursa; işte onlar, felah bulanlardır.
  (64-TEĞABÜN/16)

  -Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.
  (70-MEARIC/27)

  -O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir; onlar şefaat etmezler (kendisinden) hoşnut olunandan başka. Ve onlar, O'nun haşmetinden içleri titremekte olanlardır.
  (21-ENBİYA/28)

  -Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.
  (3-AL-İ İMRAN/102)

  -Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir.
  (8-ENFAL/29)

  -Sen ancak, zikre (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah')a (karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele.
  (36-YASİN/11)
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.