Çözüldü Altın Kadına Haram Mı?

Konu, 'Çeşitli Haramlar ve Helaller' kısmında التوحيد tarafından paylaşıldı.

 1. التوحيد

  التوحيد Üyeliği İptal Edildi

    
  Bu zamana kadar Altın'ın erkeklere haram kadınlara helal olduğunu biliyordum. Açıkçası araştırma gereği de duymamışım.

  Altın'ın kadınlara haram olmadığını söyleyen hadislerin varlığını zaten biliyorum lakin haram olduğunu söyleyen hadislerinde varlığını daha yeni gördüm. Konu ihtilaflı bir konu mudur? Şayet ihtilaflı ise hadisler arasındaki bu keskin farkı nasıl anlayacağız.

  Her iki görüş hakkındaki hadislerden birer örnek vereyim daha iyi anlaşılsın ;

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim sevgilisine ateşten bir yüzük takmaktan hoşlanırsa ona altından bir yüzük taksın. Herkim sevgilisine ateşten bir gerdanlık takmaktan hoşlanırsa ona altından bir gerdanlık taksın. Herkim sevgilisine ateşten bir bilezik takmaktan hoşlanırsa ona altından bir bilezik taksın. Ancak size lazım olan gümüştür onu takınız’ buyurdu.”

  Ahmed 8919, Ebu Davud 4236, Hatip Tarih 8/459, İbni Münzir 1/273, Albânî Zifaf 244

  Hazret-i Ali’nin rivayetine göre, bir defasında Peygamberimiz (a.s.m.) ipek bir kumaşı sol eline, bir parça altını da sağ eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarı kaldırdı, orada bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu:
  “Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir.”

  İbn Mace.
 2. derveze

  derveze Islam-TR Üyesi

  HADİS USULU OKUDUGUM ZAMANLARDA BU İKİ HADİSİN ARASINDA TENAKUZ var gibi görmüstüm ancak araştırdıgımda tenakuz degil nesh var oldugunu görmüsştüm . altının kadına haramlıgını anlatan rıvayetlerin helal oldugunu söyleyen rivayetlerden sonraları söylendıgını ve nesh ettiğini okumustum ama uzun zaman gectıgı için suan net bırsey soyleyemıyecegım aklım ve hafızam yanıltıyor olabılır yanlıs hukum etmekten allaha sıgınırım
 3. Abdulmuizz Fida

  Abdulmuizz Fida أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Yetkili Kişi Site Admin

  "De ki Allah'ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir?" (A'râf 32)

  Kadının Altın Yüzük Takması:

  Erkekler için ipek giymek ve altın yüzük takmak haramdır. Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haram işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler Ancak kadınlar için bunları giymek ve yüzük olarak kullanmak, mutlak olarak helâldir.
  (Tekmiletu Fethi'l-Kadîr, VIII, 83,91-97;
  el-Libâb, IV, 157-158;
  Tebyînu'l-Hakâik, VI, 14 vd.;
  ed Durru'l-Muhtâr, V, 255;
  Şerhu'r-Risale, II, 371vd.;
  el Muntekâ ale'l-Muvatta', VII, 254;
  el-Mu'hezzeb, I, II; Buceyrimî el-Hâtib, II, 227-230, 295;
  Neylu'l-Evtâr, II, 81-83;
  ed-Dureru'l-Mubâhe fi'l-Hazri ve'l-İbahe, 24 vd.;
  Keşşâfu'l-Kınâ' II, 275-279;
  et-Muğnî, 1,588-591
  el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224:
  Merginânî, el-Hidaye, IV, 82;

  İbn Abidîn, Reddul Muhtar, İst. 1233, V, 216)
  Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur "Altın ve ipek ummetimin dişileri için helâl, erkeklerine haramdır."
  (îbni Ebu Şeybe, Zeyd b. Erkam'dan rivayet etmiştir. Ayrıca Tirmizî, Ebu Musa el-Eş'arî'den bir başka lafızla rivayet etmiş"ve: "Hasen-sahih bir hadistir" demiştir. Bu manada bir çok hadis rivayel edilmiştir. Nasbu'r-Râye, IV, 222-225)


  Ali (r.anh)'den gelen rivayete göre Rasulullah (s.a.v.) "altın yüzük kullanmayı nehyetmiştir."
  (Buharî dışında cemaat rivayet etmişlerdir. Tirmizî bu hadis hakkında "hasen-sahih bir hadistir" demiştir, İbni Hibbân da rivayet etmiştir. Nasbu'r-Râye, IV, 235)


  İbni Abbas (r.anhuma)'dan gelen rivayete göre:
  Rasulullah (s.a.v.) "adamın birisinin elinde altın bir yüzük görmüş, o da bunu çıkartıp atmış ve şöyle demiştir: "Sizden her hangi biriniz bir kor ateş alıp onu eline koyabilir mi?"
  (Muslim rivayet etmiştir. Nasbu'r-Râye, IV, 225)

  (Vehbe Zuhayli; İslam Fıkhı Ansiklopedisi, C. 4 , S. 352 - 353)

  5863 - el Bera b. Azib (r.anh)dan, dedi ki : "Peygamber (s.a.v.) bize 7 şeyi yasakladı: Altın yüzüğü -Ravi: yahut altın halkayı, dedi- harir, istebrak ve dibac denilen ipek çeşitlerini, kırmızı renkli ipek altlık kullanmayı, kassi denilen ipekli kumaşı ve altın kapları kullanmayı.....
  Bize şu 7 şeyi de emretti : Hastayı ziyaret etmeyi, cenazelerin arkasından gitmeyi, aksıran kimseye (elhamdulillah dediğinde yerhamukellah diyerek) dua etmeyi, selamı almayı, davet edenin davetini kabul etmeyi, yemin eden kimsenin yeminini getirmeyi ve mazluma yardımcı olmayı"


  5864 - Ebu Hurayra (r.anh)dan, dedi ki : "Peygamber (s.a.v.) altın yüzük kullanmayı nehyetmiştir."

  5865 - Abdullah b. Mesud (r.anh)dan, dedi ki : "Peygamber (s.a.v.) altından bir yüzük edindi ve onun kaşını avucunun iç tarafına getirdi. İnsanlar da yüzük edinmeye başladı. Bunun üzerine o yüzüğü attı ve gümüşten bir yüzük edindi"

  AÇIKLAMA

  "Altından yüzükler (takmak)" Yüzükler (anlamı verilen havâtîm) lafzı Hâtem'in çoğuludur. "Havâtîm" şeklinde de çoğulu yapılır. Buradaki altın yüzüğün yahut altın yüzük edinmenin yasaklığı -kadınları kapsamamak üzere- erkeklere hastır. Altın yüzüğün kadınlara mubah olduğu üzerinde içma nakledilmiş bulunmaktadır.

  Derim ki: İbn Ebi Şeybe, Aişe'den diye naklettiği hadise göre Necaşi, Peygamber (s.a.v.)'e aralarında altın bir yüzüğün de bulunduğu bazı süs eşyaları hediye göndermişti. Peygamber ondan yüz çevirici olduğu halde o yüzüğü aldı, sonra kızının kızı Umame'ye : "Bu süs eşyasını al, sen takın, buyurdu"
  (İbn Mace; Libas, 40 ; Ebu Davud; Yüzük Kullanma babı, 4235)


  (Fethu'l Bari; C. 11, S 593 - 594)

  Bundan başka bu hükmün değerli bir iktisadî yönü vardır. Altın, dünya piyasalarında en önemli bir maddedir. Bunun için onun erkeklerin kadınlar gibi süs eşyası veya kap-kacak olarak kullanmasını doğru bulmamıştır.
  İslâm, kadının doğuştan süse ve ziynet eşyasına karşı meyilli olduğunu gözönüne alarak erkekleri sapıtma ve şehveti kamçılama yolunda kullanmamak şartıyla, yukarda belirtilen haramlaştırma hükmünden kadınları istisna etmiştir.

  Bazı hadîslerde, "Rasûlullah'in, kadınların altın kullanmasında men ettiğini bildiren haberler varittir. Yeri gelince temas edileceği üzere, ulema, bunu, ya neshe yada zekâtı verilmeyen miktara hamletmişlerdir. Yani ya önceleri kadınların da altın kullanmaları caiz değildi, bilâhare bu yasak neshedildi, ya da kadınlar için caiz olmayan altın zinet, fazla miktarda olup da zekâtı verilmeyen zinettir.


  3595 - Ali b. ebi talib (r.anh)den rivayete göre, şöyle demiştir:
  "Rasulullah (s.a.v.) sol eline ipekli bir kumaş, sağ eline de altın aldı, sonra bu ikisini kaldırarak : "Bu iki şey ummetimin kadınlarına helal olup, erkeklerine haramdır" buyurdu.
  (Nesai; Ziyne : 84; Ebu Davud, Libas: 14; Tirmîzî, Libâs 1; İbn Mace; Giyecekler Kitabı, 3595)


  ********

  Son dönemin Hadis alimlerinden Nasıriddin El bani; yukarıdaki kadınların altın takmasına cevaz veren hadislere rağmen; kadınların altın takmasını men eden diğer hadislerden ötürü; ehli sunnetin caizliğinde icma etmesine rağmen, mensuh olduğunu kesinlikle kabul etmez ve şunları söyler :
  "Kadınlara altın takmayı haram eden hadislerin mensuh olduğunu iddia eden söz, üzerinde delil olmayan bir şeydir. Bilakis o, ilmî usûle muhaliftir. Vacib olan kadınlara altın takmayı haram eden hadislerle, altını kadına mubah kılan hadislerin arasını cem etmektir. Cem ise; izah ettiğimiz gibi, mutlak manalı hadisleri mukayyet manalı hadislere yahut âmm manalı hadisleri hâs manalı hadislere hamletmekle olur.
  Bu cem neticesinde altın, genel olarak kadınlara helal, onun ziynet olarak takılan kısmının ise onlara haram olduğu hükmü elde edilir. Bu aynen âlimlerin ittifakıyla altın kapları kullanmanın haramlığına benzemektedir. Dolayısıyla kadınlara altın takmayı yasaklayan hadislerde nesh diye bir şey yoktur…” (
  Albani ;Adâbu’z-Zifaf, 237-254)
Yüklüyor...

Sayfamızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz.