Altın Kadına Haram mı?

Konu, 'Çeşitli Haramlar' kısmında التوحيد tarafından paylaşıldı.

 1. التوحيد
  Üyeliği İptal Edildi


  Bu zamana kadar Altın'ın erkeklere haram kadınlara helal olduğunu biliyordum. Açıkçası araştırma gereği de duymamışım.

  Altın'ın kadınlara haram olmadığını söyleyen hadislerin varlığını zaten biliyorum lakin haram olduğunu söyleyen hadislerinde varlığını daha yeni gördüm. Konu ihtilaflı bir konu mudur? Şayet ihtilaflı ise hadisler arasındaki bu keskin farkı nasıl anlayacağız.

  Her iki görüş hakkındaki hadislerden birer örnek vereyim daha iyi anlaşılsın ;

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim sevgilisine ateşten bir yüzük takmaktan hoşlanırsa ona altından bir yüzük taksın. Herkim sevgilisine ateşten bir gerdanlık takmaktan hoşlanırsa ona altından bir gerdanlık taksın. Herkim sevgilisine ateşten bir bilezik takmaktan hoşlanırsa ona altından bir bilezik taksın. Ancak size lazım olan gümüştür onu takınız’ buyurdu.”

  Ahmed 8919, Ebu Davud 4236, Hatip Tarih 8/459, İbni Münzir 1/273, Albânî Zifaf 244

  Hazret-i Ali’nin rivayetine göre, bir defasında Peygamberimiz (a.s.m.) ipek bir kumaşı sol eline, bir parça altını da sağ eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarı kaldırdı, orada bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu:
  “Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir.”

  İbn Mace.
 2. Abdulmuizz Fida
  أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

  "De ki Allah'ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir?" (A'râf 32)

  Kadının Altın Yüzük Takması:

  Erkekler için ipek giymek ve altın yüzük takmak haramdır. Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haranı işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler Ancak kadınlar için bunları giymek ve yüzük olarak kullanmak, mutlak olarak helâldir.

  (Tekmiletu Fethi'l-Kadîr, VIII, 83,91-97;
  el-Libâb, IV, 157-158;
  Tebyînu'l-Hakâik, VI, 14 vd.;
  ed Durru'l-Muhtâr, V, 255;
  Şerhu'r-Risale, II, 371vd.;
  el Muntekâ ale'l-Muvatta', VII, 254;
  el-Mu'hezzeb, I, II; Buceyrimî el-Hâtib, II, 227-230, 295;
  Neylu'l-Evtâr, II, 81-83;
  ed-Dureru'l-Mubâhe fi'l-Hazri ve'l-İbahe, 24 vd.;
  Keşşâfu'l-Kınâ' II, 275-279;
  et-Muğnî, 1,588-591
  el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224:
  Merginânî, el-Hidaye, IV, 82;
  İbn Abidîn, Reddul Muhtar, İst. 1233, V, 216)

  Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "Altın ve ipek ummetimin dişileri için helâl, erkeklerine haramdır."
  (îbni Ebu Şeybe, Zeyd b. Erkam'dan rivayet etmiştir. Ayrıca Tirmizî, Ebu Musa el-Eş'arî'den bir başka lafızla rivayet etmiş"ve: "Hasen-sahih bir hadistir" demiştir. Bu manada bir çok hadis rivayel edilmiştir. Nasbu'r-Râye, IV, 222-225)

  Ali (r,anh)'den gelen rivayete göre Rasulullah (s.a.v.) "altın yüzük kullanmayı nehyetmiştir."
  (Buharî dışında cemaat rivayet etmişlerdir. Tirmizî bu hadis hakkında "hasen-sahih bir hadistir" demiştir, İbni Hibbân da rivayet etmiştir. Nasbu'r-Râye, IV, 235)

  İbni Abbas'tan gelen rivayete göre:
  Rasulullah (s.a.v.) "adamın birisinin elinde altın bir yüzük görmüş, o da bunu çıkartıp atmış ve şöyle demiştir:
  "Sizden her hangi biriniz bir kor ateş alıp onu eline koyabilir mi?"

  (Muslim rivayet etmiştir. Nasbu'r-Râye, IV, 225)
  (Vehbe Zuhayli; İslam Fıkhı Ansiklopedisi, C. 4 , S. 352 - 353)  5863 - el Bera b. Azib (r.anh)dan, dedi ki : "Peygamber (s.a.v.) bize 7 şeyi yasakladı: Altın yüzüğü -Ravi: yahut altın halkayı, dedi- harir, istebrak ve dibac denilen ipek çeşitlerini, kırmızı renkli ipek altlık kullanmayı, kassi denilen ipekli kumaşı ve altın kapları kullanmayı.....
  Bize şu 7 şeyi de emretti : Hastayı ziyaret etmeyi, cenazelerin arkasından gitmeyi, aksıran kimseye (elhamdulillah dediğinde yerhamukellah diyerek) dua etmeyi, selamı almayı, davet edenin davetini kabul etmeyi, yemin eden kimsenin yeminini getirmeyi ve mazluma yardımcı olmayı"

  5864 - Ebu Hurayra (r.anh)dan, dedi ki : "Peygamber (s.a.v.) altın yüzük kullanmayı nehyetmiştir."

  5865 - Abdullah b. Mesud (r.anh)dan, dedi ki : "Peygamber (s.a.v.) altından bir yüzük edindi ve onun kaşını avucunun iç tarafına getirdi. İnsanlar da yüzük edinmeye başladı. Bunun üzerine o yüzüğü attı ve gümüşten bir yüzük edindi"

  AÇIKLAMA

  "Altından yüzükler (takmak)" Yüzükler (anlamı verilen havâtîm) lafzı Hâtem'in çoğuludur. "Havâtîm" şeklinde de çoğulu yapılır. Buradaki altın yüzüğün yahut altın yüzük edinmenin yasaklığı -kadınları kapsamamak üzere- erkeklere hastır. Altın yüzüğün kadınlara mubah olduğu üzerinde içma nakledilmiş bulunmaktadır.

  Derim ki: İbn Ebi Şeybe, Aişe'den diye naklettiği hadise göre Necaşi, Peygamber (s.a.v.)'e aralarında altın bir yüzüğün de bulunduğu bazı süs eşyaları hediye göndermişti. Peygamber ondan yüz çevirici olduğu halde o yüzüğü aldı, sonra kızının kızı Umame'ye : "Bu süs eşyasını al, sen takın, buyurdu"

  (İbn Mace; Libas, 40 ; Ebu Davud; Yüzük Kullanma babı, Bab 8, Hadis no: 4235; Fethu'l Bari; C. 11, S 593 - 594)

  Bundan başka bu hükmün değerli bir iktisadî yönü vardır. Altın, dünya piyasalarında en önemli bir maddedir. Bunun için onun erkeklerin kadınlar gibi süs eşyası veya kap-kacak olarak kullanmasını doğru bulmamıştır.
  İslâm, kadının doğuştan süse ve ziynet eşyasına karşı meyilli olduğunu gözönüne alarak erkekleri sapıtma ve şehveti kamçılama yolunda kullanmamak şartıyla, yukarda belirtilen haramlaştırma hükmünden kadınları istisna etmiştir.

  Hadîste görüldüğü üzere, Peygamber (s.a.v.) altın yüzüğü görünce ondan yüz çevirmiş, bir çubukla veya parmağı ile onu almış ve torunu Umame'ye vermiştir. Ancak Râvî, Efendimiz'in yüzüğü çubukla mı, yoksa bir parmağı ile mi aldığında tereddüt etmiştir.
  "Rasûlullah (s.a.v.) 'in yüzüğü eline almak istemeyişi ve onu bir kız olan torununa verişi altının erkekler için caiz olmadığı, kadınlar için ise caiz olduğuna delildir. Çünkü altın kadınlar için de haram olsa idi, Efendimiz onu torununa vermezdi. Altının erkeklere haram, kadınlara ise helâl olduğunu gösteren başka haberler de vardır. Meselâ, Ebû Davûd, Ahmed ve Nesaî'nın Ali'den rivayet ettikleri şu hadîs bunlardandır:
  "Bir gün "Rasûlullah (s.a.v.) sağ eliyle ipek, sol eliyle de altın alarak "Şubhesiz bunlar ummetimin erkeklerine haram, kadınlarına ise helaldir," buyurdu." (Ebu Davud, 4057)

  Bazı hadîslerde, "Rasûlullah'in, kadınların altın kullanmasında men ettiğini bildiren haberler variddir. Ulema, bunu, ya neshe yada zekâtı verilmeyen miktara hamletmişlerdir. Yani ya önceleri kadınların da altın kullanmaları câiz değildi, bilâhare bu yasak neshedildi, ya da kadınlar için câiz olmayan altın zinet, fazla miktarda olup da zekâtı verilmeyen zinettir.

  Bazı Hükümler
  1-
  İslâm hükümdarının başka milletlerle muahedeler yapması, onlarla hediyeleşmesi caizdir.
  2- Kişinin, kullanılması caiz olmayan bir şeyi küçümsemesi, ondan uzak kalmaya çalışması gerekir.
  3- Erkeklerin altın yüzük edinmeleri caiz değil, kadınların edinmeleri ise caizdir

  Ebû Hûrayra (r.anh)'den rivayet edildiğine göre; "Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "Sevdiğine ateşten bir halka takmayı seven kişi ona altından bir halka taksın, sevdiğine ateşten bir bilezik takmak isteyen kişi ona altından bir bilezik taksın. Ancak siz gümüşü alınız, onu (istediğiniz gibi) kullanınız."
  (Ebu Davud, Yüzük, Bab , hadis no: 4236 ; Ahmed b.Hanbel, 11-334, 378.IV-414)

  Hâdis-i şerif, kişinin sevdiği çocuğunu ve ailesini nasıl ateşe atmak istemezse, onlara altından yapılmış yüzük, küpe ve bilezik takmaktan da kaçınmasını istemektedir. Hadîs'in zahirine göre hüküm hem erkekler hem de kadınlar için aynıdır. Çünkü mutlaktır. Ancak, kadınların altından mamul zinet eşyaları takınmalarının caiz olduğu önceki hadiste geçmişti.
  Hadis-i şerifte Efendimiz, altından sakındırırken gümüşü de teşvik etmiştir. İrâde'nin mutlak oluşu, gümüşün her türlü zinete şâmil olduğuna işaret eder. Ancak alimleri beyanına göre erkekler gümüşten ancak yüzük, kılıç süsü ve benzeri şeylerde yararlanabilirler.

  Şevkânî, el-Veşyu'l - Merkum adındaki risalesinde bu hadîsle istidlal ederek, kadın erkek herkes için altından zinet takmanın haram, gümüş zinet takmanın da helâl olduğunu söylemiştir. Şevkanî, bu hadîsin isnadını sahîh, râvîlerinin rivayeti ile ihticac edilenler olduğunu söylemişlerdir.

  Ahmed b. Hanbel'in rivayetinin sâhâbî râvisi Ebû Katede'dir. Hafız Heysemî, Ahmed b. Hanbel'in rivayetinin isnadını güzel bulmuştur.


  Esma Binti yezid (r.anha), Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
  "Altından gerdanlık takınan her bir kadının boynuna kıyamet gününde ateşten bir benzeri takılır. Altın küpe takan her bir kadının kulağına da kıyamet günü bunun bir benzeri takılır."
  (Ebu Davud, Yüzük, Bab 8, Hadis no: 4238; Nesaî, Zinet 39)

  Açıklama

  Bu hadîsin zahiri de kadınlara altının câiz olmayışına delalet etmektedir. Ancak bundan önceki hadîs de ulemâca tevil edilmiştir.
  Bu hadisle ilgili olarak Hattabî şunları söylemiş ve bunlar, daha sonraki sarihler tarafından da nakledilmiştir:
  "Bu hadis iki şekilde tevil edilir.
  1- Bu, İslâm'ın ilk devirlerin de idi Bilahere nesh edildi ve kadınların altınla süslenmeleri mubah kılındı. Sabittir ki Rasûlullah (s.a.v.) bir elinde altın, öbür elinde ipek olduğu halde minbere çıktı ve "Bunlar ummetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir" buyurdu.
  2- Bu hadîsteki tehdid altının zekatını vermeyenler hakkında varid olmuştur. Zekâtı verenleri için böyle bir tehdid söz konusu değildir."

  Hattabî'nin bu söyledikleri, önceki hadiste belirtilen tevillerden ikisidir. Diğer iki tevilin de burada düşünülmesi mümkündür.


  Muaviye b. Ebî Sufyân (r.anhuma)'dan rivayet edildi ki:
  Rasûlullah (s.a.v.) kaplanlara (derilerine) binmekten ve parçalanmış olanı hariç, altın takınmaktan nehyetti.
  (Ebu Davud, Yüzük, Bab 8, Hadis no: 4239; Nesaî, Zinet 40; Ahmed b. Hanbel, IV-92, 93, 95, 98, 99)

  Açıklama

  Munzirî bu hadiste fiki yerde inkita olduğunu söyler.
  Buhari: Meymunu'l - Kannad'ın Said b. Museyyeb'den ve Ebû Kılabe'den Mursel olarak rivâyet ettiğini söylemektedir.
  Ebû Hatim er Râzî de, Ebû Kılâbe'nin, Muâviye b. Ebî Sufyan'dan birşey duymadığını söylemiştir.

  Hadis-i şerife göre Rasûlullah (s.a.v.) iki şeyi men etmiştir.
  Bunlardan biri; kaplan derilerinin üzerine oturmaktır. Bundan maksat, atların eğerleri üzerine kaplan derisi koyup üzerine oturmaktır. Nehye sebeb de bunun bir kibirlilik alameti veya Acem adeti oluşudur.
  Hadisle nehy edilen ikinci konu; parça halinde olan hariç, altın takınmaktı. Bu nehye göre, altının parça halindeki olan mubah, büyük olanı haramdır. Bu konuyu birçok alim ele almış ve incelemiştir. Bu incelemelerden bazılarını buraya aktarmak istiyoruz.

  Şevkanî, Neylu'l Evtâr'da: "Bu hadisteki parçaların, affedilen bir miktar ile kayıtlanması gerekir. Muhtelif hadislerin arasını cem etmek için buna ihtiyaç vardır." demektedir.

  İbn Reslân'da şöyle der: "Bu hadisteki nehyden maksat, çok olan altındır. Kadınlar için küpe, yüzük veya erkeklerin kılıçlarını süsledikleri küçük parçalar değildir. İsrafçıların, büyüklük taslayan ve gösteriş peşindekilerin adeti olan çok altın ise câiz değildir. Altının çoğu ile azı arasını ayıran ölçü, zekâtın farz olduğu nisab miktarına varıb varmamasıdır".

  Hattabî'de Mealimu's - Sunen'de buna benzer şeyler söylemiş ve buradaki istisnayı kadınlara has kılmış ve şöyle demiştir.
  "Çünkü altın cinsi, kadınlara haram değildir. Erkeklere ise azı da çoğu da haramdır."

  İbnu'l Esîr, en-Nihâye adındaki eserinde, az önce İbn Reslân'dan naklettiklerimize çok yakın şeyler söyledikten sonra şunları ilâve etmektedir: "Çünkü bazen altının sahibi cimrilik yapıp, zekâtını vermez ve zinete zekâtı farz kılanlara göre günaha girmiş olur."

  İbnu'l Kayyîm'in, İbn Teymiyye'den duyduğunu söylemiştir: "Mutlak mânâda, altının mubah oluşu konusundaki Muâviye hadisi, sırf altına değil, elbisedeki alem gibi başka şeye tabî olan hakkındadır."

  İbn-i Teymiye'nin bu sözleri; parça halinde olan altının, erkeğe mubah kabul edilmesi haline aittir. Kadınlarla ilgili değildir.

  Ebû Davud'un bu babda geçen hadisleri, mustakil olarak ele alındığından altından yapılan takıların kadınlara da haram olduğu izlenimini vermektedir. Ancak, altının kadınlara mubah olduğunu bildiren hâdis-i şeriflerle birlikte ele alındığı zaman, hadisler arasındaki bir çelişki göze çarpmaktadır.

  Âlimler bu çelişkiyi şu yollarla tevil etmişlerdir:

  1- Altını yasaklayan hadisler mensuhtur.
  2- Yasak olan, zekâtı verilmemiş olanıdır.
  3- Gösteriş ve kibirlilik için takıldığı takdirde caiz değil, aksi halde caizdir. Az ile çoğun sınırı nisaba baliğ olup olmamasıdır.[71]
  3595 - Ali b. ebi talib (r.anh)den rivayete göre, şöyle demiştir:
  "Rasulullah (s.a.v.) sol eline ipekli bir kumaş, sağ eline de altın aldı, sonra bu ikisini kaldırarak : "Bu iki şey ummetimin kadınlarına helal olup, erkeklerine haramdır" buyurdu.

  (Nesai; Ziyne : 84; Ebu Davud, Libas: 14; Tirmîzî, Libâs 1; İbn Mace; Giyecekler Kitabı, 3595)

  ********
  Son dönemin Hadis alimlerinden Nasıriddin El bani; yukarıdaki kadınların altın takmasına cevaz veren hadislere rağmen; kadınların altın takmasını men eden diğer hadislerden ötürü; ehli sunnetin caizliğinde icma etmesine rağmen, mensuh olduğunu kesinlikle kabul etmez ve şunları söyler :

  "Kadınlara altın takmayı haram eden hadislerin mensuh olduğunu iddia eden söz, üzerinde delil olmayan bir şeydir. Bilakis o, ilmî usûle muhaliftir. Vacib olan kadınlara altın takmayı haram eden hadislerle, altını kadına mubah kılan hadislerin arasını cem etmektir. Cem ise; izah ettiğimiz gibi, mutlak manalı hadisleri mukayyet manalı hadislere yahut âmm manalı hadisleri hâs manalı hadislere hamletmekle olur.
  Bu cem neticesinde altın, genel olarak kadınlara helal, onun ziynet olarak takılan kısmının ise onlara haram olduğu hükmü elde edilir. Bu aynen âlimlerin ittifakıyla altın kapları kullanmanın haramlığına benzemektedir. Dolayısıyla kadınlara altın takmayı yasaklayan hadislerde nesh diye bir şey yoktur…” (Albani ;Adâbu’z-Zifaf, 237-254)

Sayfayı Paylaş

Yüklüyor...